15NZ05.2

Петък XV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Чух твоята молитва и видях твоите сълзи.
Четене из книгата на пророк Исаия           38,1-6.21-22.7-8
В онези дни Езекия заболя на смърт. И дойде при него пророк Исаия, син Амосов, и му рече: „Тъй казва Господ: Направи завещание за дома си, защото ще умреш, няма да оздравееш.” Тогава Езекия се обърна с лице към стената и се помоли на Господа, думайки: „О, Господи! Спомни си, че аз ходих пред Твоето лице вярно и с предан-но на Тебе сърце и върших, що беше угодно в Твоите очи”. И силно заплака Езекия.
И биде слово Господне към Исаия и му бе казано: „Иди, кажи на Езекия: Тъй казва Господ, Бог на отца ти Давид: Чух твоята молитва, видях твоите сълзи, и ето, прибавям към твоите дни петнадесет години, и ще спася от ръката на асирийския цар тебе и този град, и ще закрилям този град.”
И рече Исаия: „Нека донесат пласт от смокини и да наложат с него царя; и царят ще оздравее.” А Езекия рече: „Каква е личбата, че ще ходя в дома Господен?” И ето ти личба от Господа, че Господ ще изпълни словото, което изрече. Ето, ще върне десет стъпала назад слънчевата сянка, която минава по стъпалата Ахазови.” И върна се слънцето десет стъпала по стъпалата, по които той слизаше.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Ис 38,10.11.12авсд.16 (О: 17в)
Ти, Господи, избави душата ми от гибелния ров.
Казах в себе си: „Когато преполових дните си, трябва да влеза в портите на преизподнята; аз съм лишен от остатъка на годините си”. 
Ти, Господи, избави душата ми от гибелния ров.
Аз казах: „Не ще видя Господа Бога в земята на живите; не ще видя вече човек между живеещите в света. 
Ти, Господи, избави душата ми от гибелния ров.
Жилището ми се снема от мястото и се отнася от мене като овчарска колиба; трябва да отрежа като тъкач живота си: Той ще ме от основа отреже. 
Ти, Господи, избави душата ми от гибелния ров.
Господи! Тъй живеят, и във всичко това е животът на моя дух, Ти ще ме изцериш, ще ми даруваш живот.” 
Ти, Господи, избави душата ми от гибелния ров.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески е Господар и на съботата.
Четене от светото Евангелие според Матей         12,1-8
В онова време: Исус минаваше една събота през посевите; а учениците Му като бяха огладнели, започнаха да късат класове и да ядат.
Като видяха това фарисеите, казаха Му: „Ето Твоите ученици вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.” А Той им отговори:
„Не сте ли чели, какво направи Давид, когато огладня сам той и онези, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлебовете на предложението, които не биваше да яде ни той, ни онези, които бяха с него, а само свещениците?
Или не сте чели в Закона, че в съботни дни свещениците в храма нарушават съботата, и пак са без вина? Но казвам ви: Тук е Оня, който е по-голям от храма.
Ако знаехте, прочее, що значи: „Милост искам, а не жертва”, никога не бихте осъдили невинните. Защото Син човечески е Господар и на съботата.”
Това е слово Господне.