15NZ06.1

Събота – XV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Това е нощта, когато Господ изведе
Израил от Египетската земя.
Четене из книгата Изход     12,37-42
Потеглиха синовете Израилеви от Раамсес за Сокхот до шестотин пешаци, мъже, освен децата. С тях излязоха и много разноплеменни племенни люде, и дребен и едър добитък, твърде голямо стадо. И от тестото, което изнесоха от Египет, изпекоха безквасни питки, защото не бе още възишло, понеже бяха изпъдени от Египет и не можеха да се бавят и дохрана не си приготвиха за път.
А времето, през което синовете Израилеви проживяха в Египет, бяха четиристотин и тридесет години. След като се изминаха тези години, в същия онзи ден през нощта излезе цялото опълчение Господне от Египетската земя. Това е нощ на бдение Господу за извеждането им от Египетската земя; тази същата нощ е бдение Господу за всички синове Израилеви в родовете им.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 135,1 и 23-24Л0-12.13-15
Славете Господа, защото Той е благ Защото е вечна милостта Му.
Който си спомни за нас в нашето унижение, Защото е вечна милостта Му.
И ни избави от враговете ни, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото Той е благ Защото е вечна милостта Му.
Който порази Египет в неговите първородни, Защото е вечна милостта Му.
И изведе Израил изсред него, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото Той е благ Защото е вечна милостта Му.
С крепка ръка и простряна десница, Защото е вечна милостта Му.
Който раздели Червено море, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото Той е благ Защото е вечна милостта Му.
И преведе посред него Израил, Защото е вечна милостта Му.
И хвърли фараона с войската му в Червено море, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото Той е благ Защото е вечна милостта Му.
АЛИЛУЯ       2 Kop 5,19
* Алилуя. * Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И запрети им да разгласят за Него,
за да се сбъдне реченото.
Четене от светото Евангелие според Матей         12,14-21
В онова време:
Фарисеите, като излязоха, съвещаваха се против Него, как да Го погубят.
Но Исус, като узна, отдалечи се от там; и множество народ тръгна подире Му, и Той всички ги изцери. И запрети им да разгласяват за Него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Ето Моя Отрок, когото избрах, Моят възлюбен Син, към когото благоволи душата ми. Ще положа духа си върху него, и ще възвести съд на народите; няма да спори, нито ще вика и никой няма да чуе гласа Му по пътищата. Преломена тръстика няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докато не изведе към победа правдата. И народите ще се надяват в Неговото име.
Това е слово Господне.