16NZ-a

ШЕСТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Даваш време за покаяние от грехове.
Четене из книгата Премъдрост      12,13.16-19
Освен тебе няма Бог, който да се грижи за всички, за да ти доказва, че си съдил несправедливо.
Защото Твоята сила е начало на правдата, и самото това, че владееш над всички, те разполага да щадиш всички. Ти показваш силата си на онези, които не вярват на Твоето могъщество, и изобличаваш дързостта на онези, които не признават; но като обладаваш сила, Ти съдиш снизходително и ни управляваш с голяма милост, защото Твоето могъщество е винаги в Твоята воля.
Но Ти с такива дела поучаваше Твоя народ, че праведникът трябва да бъде човеколюбив, и внушаваше на Твоите синове блага надежда, че даваш време за покаяние на грехове.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 85,5-6..9-10.15-Г6а (О: 5а)
Ти, Господи, си благ и милостив.
Защото ти, Господи, си благ и милостив, и многомилосърден към всички, които Те призовават.
Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми. 
Ти, Господи, си благ и милостив.
Всички сътворени от тебе народи ще дойдат, и ще се поклонят пред Тебе, Господи; и ще прославят Твоето име.
Защото Ти си велик и вършиш чудеса: Ти, Боже, едничък Ти! 
Ти, Господи, си благ и милостив.
Но Ти, Господи Боже, който си щедър и добросърдечен, дълготърпелив,
многомилостив и истинен,милостно погледни към мене и ме помилвай. 
Ти, Господи, си благ и милостив.
ВТОРО ЧЕТИВО
Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни    8,26-27
Духът ни подкрепи в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим както трябва, но Сам духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Този по волята на Бога ходатайствува за светиите.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, задето си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставете да расте заедно едното и другото до жетва.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,24-43
В онова време:
Друга притча предложи Исус на народа, като каза: „Царството : небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спеха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде.
А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече:”враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: „Не, за де не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове. за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.”
Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си. То е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му.”
Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.”
Всичко това Исус говори на народа с притчи и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създанието на света.”
Тогава Исус остави народа и влезе вкъщи. А учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.” А Той им отговори и рече:
„Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия; врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите.
И тъй, както събират плевелите и ги изгарят на огън, тъй ще бъде и свършека на тоя век: ще изпрати Син Човечески Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша!”
Това е слово Господне
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Матей         13,24-30
В онова време:
Друга притча предложи Исус на народа, като каза: „Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спеха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде.
А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече: „Враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: „Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.”
Това е слово Господне.