16NZ-a

ШЕСТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 12,13.16-19

Даваш време за покаяние от грехове.

Четене из книгата Премъдрост.     

Освен тебе няма Бог, който да се грижи за всички, за да ти доказва, че си съдил несправедливо. Защото Твоята сила е начало на правдата, и самото това, че владееш над всички, те разполага да щадиш всички. Ти показваш силата си на онези, които не вярват на Твоето могъщество, и изобличаваш дързостта на онези, които не признават; но като обладаваш сила, Ти съдиш снизходително и ни управляваш с голяма милост, защото Твоето могъщество е винаги в Твоята воля. Но Ти с такива дела поучаваше Твоя народ, че праведникът трябва да бъде човеколюбив, и внушаваше на Твоите синове блага надежда, че даваш време за покаяние на грехове.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 85,5-6..9-10.15-Г6а (О: 5а)

Ти, Господи, си благ и милостив.

Защото ти, Господи, си благ и милостив,
и многомилосърден към всички, които Те призовават.
Чуй, Господи, моята молитва
и послушай гласа на молбата ми.

Ти, Господи, си благ и милостив.

Всички сътворени от тебе народи ще дойдат,
и ще се поклонят пред Тебе, Господи;
и ще прославят Твоето име.
Защото Ти си велик и вършиш чудеса: Ти, Боже, едничък Ти!

Ти, Господи, си благ и милостив.

Но Ти, Господи Боже, който си щедър и добросърдечен,
дълготърпелив, многомилостив и истинен,
милостно погледни към мене и ме помилвай.
Ти, Господи, си благ и милостив.

Ти, Господи, си благ и милостив.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 8,26-27

Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   

Духът ни подкрепи в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим както трябва, но Сам духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Този по волята на Бога ходатайствува за светиите.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ
Срв Мт 11,25
R: Алилуя, Алилуя
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, задето си открил на малките тайните на царството.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,24-43

Оставете да расте заедно едното и другото до жетва.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Друга притча предложи Исус на народа, като каза: „Царството : небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спеха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде. А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече:”враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: „Не, за де не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове. за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.” Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си. То е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му.” Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.” Всичко това Исус говори на народа с притчи и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създанието на света.” Тогава Исус остави народа и влезе вкъщи. А учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.” А Той им отговори и рече: „Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия; врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят на огън, тъй ще бъде и свършека на тоя век: ще изпрати Син Човечески Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша!”

Това е слово Господне

или по-краткото

Мт 13,24-30

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Друга притча предложи Исус на народа, като каза: „Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спеха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде. А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече: „Враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: „Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.”

Това е слово Господне.