16NZ-b

ШЕСТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще събера остатъка от Моето
стадо и ще поставя над тях пастири.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     23,1-6
„Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство”, казва Господ.
Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат Моя народ: „Вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ.
„И ще събера остатъка от Моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им – и ще се плодят и размножават. И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат, и те вече не ще се боят и плашат и не ще се губят”, казва Господ.
„Ето, настъпват дни”, казва Господ – и ще въздигна на Давид праведна Младочка, и ще се възцари Цар, който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда на земята. В негови дни Юда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето – неговото име, с което ще Го наричат: „Господ – наше оправдание.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6 (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая;
Той ме настанява в злачни пасбища и ме води на тихи води,
подкрепя душата ми.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето
име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене.
Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Тъй благостта и милостта да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
ВТОРО ЧЕТИВО
Нашият мир е Той, който направи от двете едно.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     2,13-1
Братя:
Сега в Христа Исуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.
Защото Той е нашият мир, който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред, като с плътта си унищожи враждата, а с учението – закона на заповедите, за да създаде в Себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир, и в едно тяло да примири два народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;
И като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки, защото чрез Него и едните и другите имаха достъп при Отца, в единия Дух.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27.
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бяха като овци, които нямат пастир.
Четене от светото Евангелие според Марко         6,30-34
В онова време:
Събраха се учениците при Исуса, та Му разказваха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: „Дойдете сами в уединено място и си починете малко.” Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.
И отидоха с кораб в уединено място насаме, народът видя, как те заминаваха, и познаха го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.
Исус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир; и захвана да ги поучава много.
Това е слово Господне.