16NZ-c

ШЕСТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господи, не отминавай Твоя раб.
Четене из книгата Битие     18,1—10а
В онези дни:
Яви се Господ на Авраам в дъбрава Мамре, когато той седеше при входа на шатрата си, през дневната жега. Той дигна очите си и погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се от входа на шатрата да ги посрещне, и се поклони доземи.
И рече: „Господарю, ако съм намерил благоволението пред очите ти, не отминавай Твоя раб; ще донесат малко вода, ще умият нозете ви и ще си починете под това дърво. Аз пък ще донеса хляб, и вие ще подкрепите сърцата си; след това вървете по пътя си; защото затова именно минахте край вашия раб.” Те рекоха: „Стори, както казваш.”
И затече се Авраам в шатрата при Сарра и рече: „Замеси по-скоро три сати от най-доброто брашно и направи пресни питки.”
И Авраам се затече при стадото, взе едно младо и добро теле, и го даде на слугата, и той побърза да го сготви. И взе масло и мляко и сготвеното теле, и ги сложи пред тях; а сам стоеше при тях под дървото.
Те ядоха и тогава го попитаха: „Де е жена ти Сарра?” Той отговори: „Тук, в шатрата.” И един от тях му рече: „Аз пак ще дойда при тебе по това време и жена ти Сарра ще има син.”
Това е слово Господне
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14,2-Зав.Зсд-4ав.5. (O: 1а)
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
Онзи, който ходи непорочен, и върши правда,
и в сърцето си говори истина, който не клевети с езика си.
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
Не прави зло на приятеля си и не понася хули за ближния си. Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа. 
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
Който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки.
Тайна, скрита от векове, а сега открита на светиите.
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?
ВТОРО ЧЕТИВО
Тайна, скрита от векове,
а сега открита на светите
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол
до колосяни   1,24-28
Братя:
Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е Църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие. Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му, на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас; Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Исуса.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Лк 8,15
* Алилуя. * Блажени са, които в добро и чисто сърце пазят Божието слово, и принасят плод с постоянство. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Марта Го прие у дома си.
Мария избра най-добрата част.
Четене от светото Евангелие според Лука                       10,38-42
В онова време:
Исус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Исуса и слушаше речта Му. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи рече: „Господи, не Те ли е грижа, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.”
Исус й отговори и рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. А Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.”
Това е слово Господне.