16NZ01.1

Понеделник – XVI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 14,5-18

И ще познаят, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона.

Четене из книгата Изход.    

В онези дни: Известиха на египетския цар, че народът избягал; и обърна се сърцето на фараона и на служителите му против този народ, и те казаха: „Какво сторихме, та пуснахме Израилтяните да не ни работят?” Впрегна колесницата си и взе със себе народа си. Взе шестстотин отбор колесници и всички египетски колесници, и началниците на всички тях. И Господ ожесточи сърцето на египетския цар фараон, и той погна израилевите синове; а израилевите синове вървяха под висока ръка. И спуснаха се след тях египтяни, и всички коне с колесниците на фараона, и конниците, и цялата му войска, и ги застигнаха, както бяха разположени край морето, при Пи-Хакирот срещу Веелцефон. И когато фараон наближи, израилевите синове се озърнаха, и ето, египтяни идват подире им; израилевите синове се уплашиха твърде много и извикаха към Господа, и казаха на Мойсей: „Нима нямаше гробове в Египет, та ни доведе да умрем в пустинята? Какво стори с нас, като ни изведе от Египет? Не говорехме ли това същото в Египет, като ти думахме: „Остави ни, нека работим на египтяни? Защото по-добре е да сме в робство у египтяни, отколкото да умрем в пустинята.” Но Мойсей каза на народа: „Не бойте се, чакайте – и ще видите спасение от Господа, което Той ще извърши сега над вас; защото египтяните, които сега виждате, няма да ги видите вече до века. Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни.” И рече Господ на Мойсей: „Що викаш към Мене? Кажи на израилевите синове да вървят; а ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат израилевите синове пресред морето по сухо. Аз пък ще ожесточа сърцето на египтяни, и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му.   И ще познаятегиптяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата си над фараона, над колесниците му и над конниците му.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15,1-2.3-4.5-6. (O: 1а)

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави;
коня и ездача му хвърли в морето.
Господ е моя сила и моя слава, Той ми стана спасение.
Той е мой Бог, и ще Го прославя; Бог на баща ми, и ще Го превъзнеса.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.
Господ е силен войн; и Йехова Му е името.
Колесниците на фараона и войската му хвърли Той в морето,
и отборните му началници потънаха в Червено море.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.
Бездните ги покриха; те потънаха в дълбините като камък.
твоята десница, Господи, се прослави със сила;
Твоята десница, Господи, съкруши неприятеля.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.


АЛИЛУЯ   
Пс 94,8ав
R: Алилуя, Алилуя
Днес не ожесточавайте сърцата си, а слушайте гласа Господен.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 12,38,42

Южната царица ще се изправи на съд с това поколение.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Някои от книжниците и фарисеите отговориха на Исуса и рекоха: „Учителю, искаме да видим личба от Тебе.” Но Той им отговори и рече: „Лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона. Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон.”

Това е слово Господне.