16NZ02.1

Вторник – XVI седмица

Година I
 
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 14,21-15,1

И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо.

Четене из книгата Изход.
    
В онези дни: Мойсей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо, а водите бяха зад тях като стена отдясно и отляво. Втурнаха се египтяните и влязоха подире им в средата на морето всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му. И по утринна стража погледна Господ на египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на египтяни. И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че те с мъка ги влечеха. Тогава египтяни рекоха: „Да бягаме от израилтяните, защото Господ се бори зарад тях против египтяни.” И рече Господ на Мойсей: „Простри ръката си над морето и да се възвърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им.” И Мойсей простря ръката си над морето и призори водата се повърна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се повърна и покри конниците и колесниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето; водите бяха зад тях като стена отдясно и стена отляво. Него ден Господ избави израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг, и великата ръка, която Господ показа над египтяни; народът се уплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Мойсей. Тогава Мойсей и Израилевите синове изпяха на Господа тази песен, думайки:

Това е Божие слово

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Изх 15,8-9.1 и 12.17 (O: 1а)

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.
От Твоето духване се разцепиха водите.
Вълните застанаха като сетна,
бездните се сгъстиха в сърцето морско.
 
Да възпеем Господа: защото се славно прослави.

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.
Неприятелят каза: Ще се втурна, ще догоня;
ще разделя плячката; ще се насити с тях душата ми,
ще извадя меча си, ще ги изтреби ръката ми.
 
Да възпеем Господа: защото се славно прослави.

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.
Ти духна с дъха Си, и морето ги покри;
те потънаха като олово в страшните води.
Ти простря десницата Си: земята ги погълна. 

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.
Ще ги заведеш и ще ги настаниш в планината на Твоето притежание,
на мястото, което Ти, Господи, си направил Твоето жилище,
в светилището, което Твоите ръце, Господи, са създали.

Да възпеем Господа: защото се славно прослави.

АЛИЛУЯ   
Йоан 14,23
R: Алилуя, Алилуя
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 12,46-50

И като посочи с ръка учениците, каза: Ето Моята майка и Моите братя.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Когато Исус още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. И някой му рече: „Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и те търсят.” А Той отговори на оня, който Му каза това, и рече: „Коя е майка Ми, и кои са братята Ми?” И като протегна ръка и посочи учениците Си, рече: „Ето, Моята майка и Моите братя. Защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.”

Това е слово Господне.