16NZ03.1

Сряда XVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, ще направя да вали хляб от небето.
Четене из книгата Изход     16,1-5.9-15
И потеглиха синовете Израилеви от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустинята Син, която се намира между Елим и Синай, в петнадесетия ден на втория месец, след като бяха излезли от Египетската земя.
И заропта цялото общество Израилеви синове срещу Мойсей и Аарон в пустинята, и рекоха им Израилевите синове: „О, да бяхме умрели от ръката Господня в Египетската земя, когато седехме при котлите с месо, когато ядехме хляб до насита! Защо вие ни доведохте в тази пустиня, за да уморите от глад цялото това множество?”
И рече Господ на Мойсей: „Ето, ще направя да вали хляб от небето; и нека народът излиза всеки ден и събира, колкото му е потребно за през деня, за да го изпитам, ще постъпва ли по Моя закон или не. А в шестия ден нека приготвят онова, което донесат, и то ще бъде двойно повече от онова, което събират през другите дни.”
Тогава Мойсей рече на Аарон: „Кажи на цялото общество Израилеви синове: „Застанете пред лицето на Господа, защото Той чу ропота ви.” А когато Аарон говореше на цялото общество Израилеви синове, те се озърнаха към пустинята, и ето, славата Господня се яви в облак.
И Господ каза на Мойсей, думайки: „Аз чух ропота на Израилевите синове; Кажи им: „Вечер ще ядете месо, а сутрин ще се насищате с хляб и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш.”
Вечерта долетяха пъдпъдъци и покриха стана, а на сутринта бе паднала роса около стана. Росата се дигна, и ето, по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно като скреж по земята. Като видяха Израилевите синове, думаха един на друг: „Манна?”, което значи: „Какво е това?”
Защото не знаеха, що е то. И Мойсей им каза: „Това е хлябът, който ви даде Господ за храна.”
Това е Божие слово.
OТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77,18-19.24-24.25-26.27-28 ( 24в)
Господ им даде хляб от небето.
Изкушаваха Бога в сърцето си, искайки храна по угодата си; говореха против Бога и казваха: „Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?” 
Господ им даде хляб от небето.
Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето;
та ги одъжди с мана за храна, и даде им хляб небесен. 
Господ им даде хляб от небето.
Хляб ангелски яде човек, той им прати храна досита.
Подигна от небето източния вятър и със силата си докара южния. 
Господ им даде хляб от небето.
И ги одъжди с месо като с прах и с птици пернати като с пясък морски,
Нахвърли ги посред техния стан, около техните жилища.
Господ им даде хляб от небето.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Семето е словото Божие, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва вечно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Даде стократен плод.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,1-9
В оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. Е, събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше: „Ето, излезе сеяч да сее; и като сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израстнаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.”
Който има уши да слуша, нека слуша.
Това е слово Господне.