16NZ03.2

Сряда – XVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Поставих те пророк за народите.
Начало на книгата на Пророк Иеремия     1,1. 4-10
Думи на Иеремия, син на Хелкия, един от свещениците в Анатот, в земята Вениаминова.
Биде слово Господне към мене, казвайки: „Преди да те образувам в утробата, Аз те познах; и преди да излезеш из утробата, осветих те: поставих те пророк за народите.”
Аз пък отговорих: „А, а, а, Господи, Боже! Не умея да говоря, защото съм още млад.”
Но Господ ми рече: „Не казвай: Млад съм, защото до всички, до които те пратя, ще идеш, всичко, що ти заповядам, ще кажеш. Не бой се от тях; защото Аз съм с тебе, за да те избавям, рече Господ.”
И протегна Господ ръка и се докосна до устата ми; и рече ми Господ: „Ето, Аз сложих Моите думи в устата ти; ето, Аз те поставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да погубваш и разрушаваш, да съзидваш и насаждаш.”
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70,-2.3-4а.5-6ав.15ав и 17 (О: 15)
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя на веки.
Избави ме по Твоята правда и ме освободи; Наклони ухото Си към мене и ме спаси. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия.
Ти си наредил да ме спасиш, защото Моя твърдина и моя крепост си Ти. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
Защото Ти си моя надежда, Господи, Господи, мое упование от младините ми.
На Тебе съм се крепил от рождение, Ти си ме извел из майчината ми утроба. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
Устата ми разгласят Твоята правда, Всеки ден Твоите благодеяния. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и досега разгласям Твоите чудеса. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Семето е словото Божие, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва вечно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Даде стократен плод.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,1-9
В оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. Е, събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше: „Ето, излезе сеяч да сее; и като сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израстнаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.”
Който има уши да слуша, нека слуша.
Това е слово Господне.