16NZ05.1

Петък – XVI седмица

Година I
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 20,1-17

Законът бе даден чрез Мойсей.

Четене из книгата Изход 
   
В онези дни: Господ изрече всички тези думи: „Аз съм Господ, Бог Твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир и някакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята. Не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят, и който показвам милост до хилядно коляно към онези, които ме обичат и пазят Моите заповеди. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името Му напразно. Помни съботния ден, за да го осветиш; шест дни работи и върши в тях всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог; недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни твоят добитък, нито пришлецът ти, който се намира в жилището ти; защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава. Не убивай. Не прелюбодействувай. Не кради. Не лъжесвидетелствувай против ближния си. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нищо – което е на ближния ти.”

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.11 (О: Ив 6,69)

Господи, Ти имаш думи за вечен живот.

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата,
откровението Господне е верно – простите прави мъдри.
Господните повеления са праведни – веселят сърцето,
Господнята заповед е светла – просветлява очите,

Господи, Ти имаш думи за вечен живот.

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки,
съдбите Господни са истина – всички са праведни.
Те са по-желани от злато, дори и от множество чисто злато,
и по-сладки от мед и капки от вощен мед.

Господи, Ти имаш думи за вечен живот.


АЛИЛУЯ   
Срв Лк 8,15
R: Алилуя, Алилуя
Блажени са, които пазят в добро и чисто сърце Божието слово, и принасят плод с постоянство.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13, 18-23

Който слуша словото, и го разбира, принася плод.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците Си: „Вие, прочее, чухте, какво значи притчата за сеяча. При всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на този век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава сто, друг шейсет, а друг трийсет.”

Това е слово Господне.