16NZ05.2

Петък – XVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
И ще ви дам пастири по сърце Си;
и всички народи ще се съберат в Йерусалим.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     3,14-17
„Върнете се, деца – отстъпници, казва Господ, защото Аз се съчетах с вас, и ще взема от вас по един от град и по двама от племе и ще ви заведа на Сион. И ще ви дам пастири по сърце Си, които ще ви пасат със знание и благоразумие.
И когато се размножите и станете многоплодни по земята, тогава, казва Господ, не ще говорят вече: „Ковчегът на завета Господен”; той и на ум не ще им дойде, и не ще си спомнят за него, нито ще дохождат при него, нито пък ще го има вече.
Него време ще нарекат Йерусалим престол на Господа, и всички народи заради името Господне ще се съберат в Йерусалим и няма вече да постъпват по упорство на лошото си сърце.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Иер 31,10.11-12ав.13 (О: 10д)
Господ ще ни пази, както пастир – стадото си.
Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечни острови, и речете: „Кой разпиля Израил, Той и ще го събере, и ще го пази както пастир – стадото си.” 
Господ ще ни пази, както пастир – стадото си.
Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на онзи, който беше по-силен от него.
И те ще дойдат и ще тържествуват на Сионските планини, и ще се стекат към благата Господни. 
Господ ще ни пази, както пастир – стадото си.
Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръб. 
Господ ще ни пази, както пастир – стадото си.
АЛИЛУЯ       Срв Лк 8,15
* Алилуя. * Блажени са, които пазят в добро и чисто сърце Божието слово, и принасят плод с постоянство. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който слуша словото,
и го разбира, принася плод.
Четене от светото Евангелие според Матей         13, 18-23
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Вие, прочее, чухте, какво значи притчата за сеяча. При всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; ето кого означава посеяното край пътя.
А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазнява.
А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на този век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.
Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава сто, друг шейсет, а друг трийсет.”
Това е слово Господне.