16NZ06.1

Събота – XVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето кръвта на завета,
който Господ сключи с вас.
Четене из книгата Изход     24,3-8
В онези дни:
Мойсей дойде и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони. И целият народ отговори в един глас и рече: “Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим.”
Тогава Мойсей написа всички думи Господни, и, като стана сутринта рано, издигна под планината жертвеник и дванадесет камъка, според броя на дванадесетте Израилеви колена. И прати момци от Израилевите синове, и те принесоха всесъжения и заклаха телци за мирна жертва на Господа.
Мойсей взе половината кръв и наля в чаши, а с другата половина поръси жертвеника. И взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: “Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.” И взе Мойсей кръвта и поръси народа, като думаше: “Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всичките тези думи.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,1-2.5-6.14-15 (14а)
Принеси на Бога хвалебна жертва.
Бог на боговете, Господ заговори, и призова земята от изгрев слънце до запад.
От Сион, връх на красотата, се явява Бог. 
Принеси на Бога хвалебна жертва.
“Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.”
И небесата ще прогласят Неговата правда, защото този Съдия е Бог. 
Принеси на Бога хвалебна жертва.
Принеси на Бога хвалебна жертва, и отдай на Всевишния твоите оброци;
И Ме призови в скръбен ден: Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.” 
Принеси на Бога хвалебна жертва.
АЛИЛУЯ       Ак 121
* Алилуя. Приемете с кротост насажданото слово, което може да спаси душите ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставете да расте едното
и другото заедно до жетвата.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,24-30
В онова време:
Друга притча им предложи Исус, като каза:
“Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде; а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите”.
И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: “Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече: “Враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: “Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: “Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.”
Това е слово Господне.