16NZ06.2

Събота – XVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не обърна ли се във вашите очи
на разбойнишки вертеп този дом,
над който е призовано Моето име?
Четене из книгата на Пророк Иеремия     7,1-11
Слово, което биде към Иеремия от Господа: „Застани при вратата на дома Господен и обяви там това слово и кажи: Чуйте словото Господне, всички юдеи, които влизате през тази врата да се покланяте на Господа.”
Това казва Господ Саваот, Бог Израилев: „Изправете вашите пътища и вашите дела, и Аз ще ви оставя да живеете на това място. Не се уповавайте на лъжливите думи: „Тук е храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен!”
Но ако изправите напълно вашите пътища и вашите дела, ако вярно извършвате съд между човека и съперника му, не притеснявате другоземец, сирак и вдовица, не проливате невинна кръв на това място и не тръгнете след други богове за ваша беда, Аз ще ви оставя да живеете на това място, в тази земя, която дадох на вашите отци от века до века.
Ето, вие се уповавате на лъжливи думи, които не ще ви принесат полза. Как! Вие крадете, и убивате, прелюбодействувате и се кълнете в лъжа, кадите на Ваал и ходите след други богове, които не познавате, и после дохождате и се изправяте пред лицето Ми в този дом, над който е призовано Моето име, и казвате: „Спасени сме”, та занапред да вършите всички тези гнусотии!
Не обърна ли се във вашите очи на разбойнишки вертеп този дом, над който е призовано Моето име? Ето, Аз съм, Аз видях това,” казва Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 83,3.4.5-6а.8а-11. (О: 2)
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
Копнее душата ми и чезне за Господните двори, сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. 
И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си: при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой, и Боже мой. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
Блажени, които живеят в дома Ти: те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, Минават от сила в сила. 
Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляди дни, желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на грешниците. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.
АЛИЛУЯ       Ак 121
* Алилуя. * Приемете с кротост насажданото слово, което може да спаси душите ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставете да расте едното
и другото заедно до жетвата.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,24-30
В онова време:
Друга притча им предложи Исус, като каза:
„Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде; а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите”.
И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?” А Той им рече: „Враг човек е сторил това.” Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?” Но той рече: „Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.”
Това е слово Господне.