17.12

17 декемвриПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 49, 2. 8-12


Скиптърът не ще се отнеме от Юда.

Четене из книгата Битие.   

В онези дни: Повика Яков синовете си и рече:
„Съберете се и ще ви обадя, какво ще се случи с вас занапред. Съберете се и послушайте, синове на Яков, послушайте баща си Израил. Юдо, тебе ще възхвалят твоите братя. Ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти; на тебе ще се поклонят бащините ти синове. Юда е млад лъв. От плячка, сине мой, се вдигаш. Наведе се и легна като лъв и лъвица; кой ще го вдигне? Скиптърът не ще се отнеме от Юда и законодателят – от чреслата му, докле не дойде Примирителят, и Нему ще се покоряват народите.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 71, 2.3.4ав. 7-8. 17 (О: срв. 7)

В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.

Боже, дай на царя твоето правосъдие,
и на царевия син твоята правда;
за да съди праведно твоите люде
и твоите бедни в съда.

В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.

Планините да донесат мир на народа,
и хълмовете – правда;
да съди бедните от народа си,
да спаси синовете на сиромаха.

В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.

В негови дни ще процъфти правдата
и ще има изобилен мир, докле месечината трае.
Той ще владее от море до море,
и от Реката до краищата на земята.

В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.

Неговото име да бъде благословено до века,
докле слънце трае ще се предава името му.
И в него ще бъдат благословени всички земни племена,
всички народи ще го ублажават. 

В негови дни ще процъфти правдата, и ще има изобилен мир во веки.АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

O, мъдрост на Всевишния, която мощно и сладостно уре­ждаш всичко: дойди да ни поучиш пътя на благоразумието.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 1, 1-17


Родословието на Исуса Христа, син Давидов.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

Книга за живота на Исуса Христа, Син Дивидов, Син Авраамов.
Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Иесей; Иесей роди цар Давид; цар Давид роди Соломон от Уриевата жена; Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; Аса роди Йосафат; Йосафат роди Иорам; Иорам роди Озия;
Озия роди Иотам; Иотам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Иосия; Иосия роди Йоаким; Йоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.
А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатиил; Сала-тиил роди Зоровавел; Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков. Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наречен Христос.
И тъй, всички родове от Авраам до Давид са четиринайсет рода; и от Давид до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.

Това е слово Господне.