17NZ-b

СЕДЕМНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще се наситят и ще остане.
Четене из Втората книга Царства  4,42-44
В онези дни:
Дойде някой си човек от Ваал-Шалиса и донесе на Божия човек, Елисей, хлебен начатък – дванадесет ечемичени хлебчета и сурови зърна в люспи. И каза Елисей: „Дай на народа, да яде”. И каза слугата му: „Какво ще дам на сто души?”
И той каза: „Дай на народа нека ядат, защото тъй говори Господ: „Ще се наситят и ще остане.” Той им даде, и те се наситиха, и остана още, според словото Господне.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,10-11.15-16.17-18 (О: срв 16)
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела; и да Те благославят Твоите Светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
Очите на всички се на Тебе уповават, и Ти им даваш тяхната храна своевременно.
Отваряш ръката си и насищаш всичко, що живее по благоволение. 
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
Праведен е Господ във всичките си пътища, и благ във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават. 
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
ВТОРО ЧЕТИВО
Едно тяло, един Господ,
една вяра, едно кръщение.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     4,1-6
Братя:
Аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани, с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.
Едно тяло сте и едни дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание; един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, един е Бог и Отец на всички, който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Раздаде на насядалите, колкото искаха.
Четене от светото Евангелие според Иван                       6,1-15
В онова време:
Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч, Тивериадско. Подире Му вървеше множество народ, защото виждаше Неговите чудеса, които правеше над болните. Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците Си. И приближаваше Пасха, празникът Юдейски.
А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, каза на Филип: „Отде да купим хляб, за да ядат тия?” А това казваше за да го изпита; понеже Сам знаеше, какво щеше да направи.
Филип Му отговори: „На тях не ще стигне хляб за двеста динария, за да вземе всеки от тях по-малко.”
Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му казва: „Тук у едно момченце, има пет ечемични хляба и две риби; ала това що е за толкова души?”
Исус рече: „Накарайте човеците да насядат.” А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около пет хиляди.
Исус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците – на насядалите; тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: „Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.” И от петте ечемичени хляба събраха и напълниха дванайсет коша къшеи, останали от тия, които ядоха.
Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: „Този е наистина Пророкът, който има да дойде на света.”
А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да Го грабнат, за да Го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък.
Това е слово Господне.