17NZ01.1

Понеделник XVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Този народ направи голям грях,
направи си богове от злато.
Четене из книгата Изход     32,15-24.30-34
В онези дни:
Мойсей се върна от планината; в ръцете му бяха двете плочи на откровението, написани от двете страни; и на едната и на другата страна бе писано; плочите бяха дело Божие; и писмото, издълбано на плочите беше Божие писмо. И чу Исус гласа на народа, който вдигаше голям шум, и каза на Мойсей: „Боен вик се чува в стана.” Той отговори: „Това не е вик на победители, нито писък на победени; аз чувам гласа на люде, които пеят.”
И когато доближи до стана и видя телеца и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги строши под планината. И грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня и стри на прах, па го сипа във водата и даде от нея да пият Израилевите синове.
И каза Мойсей на Аарон: „Какво ти е сторил този народ, та го вкара в голям грях?” Аарон отговори: „Да се не разпалва гневът на господаря ми; ти знаеш този народ, че е буен. Те ми казаха: „Направи ни бог, който да върви пред нас; защото с Мойсей, с този човек, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво стана. Аз пък им рекох: Който има злато, да го снеме от себе си!” Те го снеха и ми го донесоха; аз го хвърлих в огъня и излезе този телец.”
На другия ден Мойсей каза на народа: „Вие сторихте голям грях; затова аз ще възлеза при Господа, дано загладя греха ви.” Мойсей се върна при Господа и каза: „О, този народ направи голям грях, направи си бог от злато; прости им техния грях; ако ли не, изличи и мене из книгата си, в която си ме записал.”
Господ каза на Мойсей: „И тъй, иди, води този народ, на където съм ти казал; ето, Моят Ангел ще върви пред тебе, и в деня на посещението Ми ще ги посетя за греха им.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105,19-20.21-22.23 (O: 1а)
Славете Господа, защото е благ
Направи телец на Хорив, и се поклониха на истукана;
и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева.
Славете Господа, защото е благ
Забравиха Бога, Своя Спасител, който извърши велики дела в Египет.
Дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. 
Славете Господа, защото е благ
И щеше да ги изтреби, ако Мойсей, неговият избраник, не бе застанал
пред Него. Застана в пролома пред лицето Му, за да отклони яростта
Му, та да ги не погуби.
Славете Господа, защото е благ
АЛИЛУЯ       Як 1,18
* Алилуя.* Когато пожела, Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Синаповото семе става дърво,
тъй че птиците небесни прилитат
и се подслоняват в клоните му.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,31-35
В онова време:
Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, па посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват в клоните му.
Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.
Всичко това Исус говори на народа с притчи, и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание на света.”
Това е слово Господне.