17NZ02.1

Вторник– XVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ говореше лице с лице с Мойсей.
Четене из книгата Изход     33,7-11; 34,5в-9.28
В онези дни:
Мойсей взе и си постави шатрата извън стана, надалеч от стана, и я нарече скиния на събранието; и всеки, който диреше Господа, дохождаше в скинията на събранието, която се намираше извън стана.
И колчем Мойсей излизаше за тази скиния, цял народ наставаше, и всеки стоеше при входа на шатрата си и гледаше към Мойсей, докле влезе в скинията. Когато пък Мойсей влизаше в скинията, облачният стълб се спускаше и заставаше пред входа на скинията; и целият народ ставаше и се покланяше всеки пред входа на шатрата си. Тогава Господ говореше лице с лице с Мойсей, като да говореше някой с приятеля си; и той се връщаше в стана, а неговия служител Исус, син Навинов, момък, не се отлъчваше от скинията.
И Мойсей провъзгласи името Господне. И премина Господ пред лицето му и извика: „Господ, Господ, Бог човеколюбив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и истинен, който пази милост в хиляди поколения, който прощава вина, престъпления и грях, ала не остава без наказание, който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода.” Мойсей веднага падна на земята и се поклони, и каза: „Аз съм придобил благоволение пред очите Ти, Господи, нека дойде Господ между нас; защото този народ е твърдоглав; прости беззаконията ни и греховете ни и направи нас Твое наследие.”
И престоя там при Господа четиридесет дни и четиридесет нощи, без да яде хляб и без да пие вода; и написа върху плочите думите на завета, десетте заповеди.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,6-7.8-9.10-11.12-13 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Господ дава правда и съд на всички обидени.
Той показа Своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – Своите дела. 
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той се не гневи до край, нито се вечно сърди.
Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове.
Защото, колкото е високо небето над земята, толкова велика е милостта Му към онези, които се боят от Него. 
Щедър и милостив е Господ.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония.
Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят. 
Щедър и милостив е Господ.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, пребъдва вечно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както събират плевелите и ги изгарят в огън,
тъй ще бъде и при края на света.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,36-43
В онова време:
Исус разпусна народа и влезе вкъщи, а учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.” Той им отговори и рече:
„Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия; врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите.
И тъй, както събират олевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век: ще изпрати Син Човечески Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си.
Който има уши да слуша, нека слуша!
Това е слово Господне.