17NZ03.1

Сряда – XVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Те се бояха да се приближат до него.
Четене из книгата Изход     34,29-35
Когато Мойсей слизаше от планината Синай и държеше в ръце двете плочи на откровението, не знаеше, че лицето му изпуща зари, понеже Бог бе говорил с него. Аарон и всички Израилеви синове видяха Мойсей, и ето, лицето му светеше, и те се бояха да се приближат към него. Тогава Мойсей ги повика, и дойдоха при него, Аарон и всички началници на народа, и Мойсей говореше с тях. След това се приближиха всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина.
И когато Мойсей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало. А колчем Мойсей влизаше пред лицето на Господа да говори с Него, снемаше покривалото, докато излезеше; а като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що беше заповядано. И видяха Израилевите синове, че Мойсеевото лице свети; и Мойсей пак туряше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 98,5.6.7.9 (О: Срв 9с)
Свет си, Господи, Боже наш.
Превъзнасяйте Господа, нашия Бог и се покланяйте на подножието Му, защото То е свето. 
Свет си, Господи, Боже наш.
Мойсей и Аарон между свещениците и Самуил между онези, които призовават името Му, викаха към Господа и Той ги слушаше. 
Свет си, Господи, Боже наш.
В облачен стълб Той им говореше. Те пазеха Неговите заповеди, и наредбите, които ми беше дал. 
Свет си, Господи, Боже наш.
Величайте Господа, нашия Бог, и се покланяйте на святата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш. 
Свет си, Господи, Боже наш.
АЛИЛУЯ
* Алилуя.* Аз ви нарекох приятели, казва Господ, защото ви известих всичко, което съм чул от Отца Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Продава всичко, що има, и купува онази нива.
Четене от светото Евангелие според Матей         13,44-45
В онова време: Исус каза на народа:
„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.”
Това е слово Господне.