17NZ05.1

Петък XVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господни дни ще наречете
тържествени и пресвети.
Четене из книгата Левит     23,1.4-11.15-16.27.34в-37
И рече Господ на Мойсей, думайки:
„Ето Господните празници, свещените събрания, които трябва да свиквате своевременно: първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, вечерта е Пасха Господня. А на петнадесетия ден от същия месец е празникът Господен Безквасници: седем деня яжте безквасни хлябове, първия ден имайте свещено събрание; не вършете никаква работа; и през седемте дена принасяйте жертва на Господа; на седмия ден също така да има свещено събрание; не вършете никаква работа.
Каза още Господ на Мойсей, думайки: „Обади на синовете Израилеви: Когато дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника; той ще подигне този сноп пред Господа, за да придобиете благоволение; на втория ден от празника свещеникът ще го подигне.
Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа за полюшване, седем пълни седмици, до първия ден след седмата седмица избройте петдесет дни, и тогава принесете на Господа нов хлебен принос.
На десетия ден от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертви на Господа.
От петнадесетия ден на същия седми месец е празник Шатри, седем дни за Господа. В първия ден да има свещено събрание, никаква работа да не вършите. През седемте дена принасяйте жертва на Господа; на осмия ден да имате свещено събрание, и принасяйте жертва на Господа: това е Отдание на празника, никаква работа да не вършите.
Тези са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да принасяте в жертва на Господа всесъжения, хлебен принос, клани жертви и възлияния, всяко в деня си.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8о,3-4.5-6ав.10-11ав (О: 2а)
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир. Тръбете с тръба в новомесечие, в определено време, в деня на нашия празник. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Защото това е закон за Израил, наредби от Бога Яковов.
Той установи това като свидетелство за Йосиф, когато този излезе из
Египетската земя. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Да нямаш друг Бог и да не се покланяш на другоземен бог.
Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох из Египетската земя. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
АЛИЛУЯ       1 П 1,25
* Алилуя.* Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не е ли то синът на дърводелеца?
От къде, прочее, у него всичко това?
Четене от светото Евангелие според Матей         13,54-58
В онова време:
Като дойде Исус в отечеството Си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: „Откъде у Него тая премъдрост и тия сили? Не е ли Той на дърводелеца син? Майка Му не се ли казва Мария, и братята Му – Яков, и Йосия, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, прочее, у Него всичко това?” И падаха в съблазън поради Него.
А Исус им рече: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.” И не извърши там много чудеса поради неверието им.
Това е слово Господне.