17NZ06.2

Събота – XVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Наистина Господ ме прати при
вас да кажа тези думи.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     26,11-16.24
В онези дни:
Свещениците и пророците рекоха тъй на князете и на целия народ: „Този човек трябва да бъде осъден на смърт, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си?”
И рече Иеремия на всички князе и на целия народ: „Господ ме прати да пророкувам против този дом и против този град всички тези думи, що чухте. И тъй, оправете вашите пътища и вашите дела и послушайте гласа на Господа, вашия Бог, и Господ ще отмени бедствието, което изрече против вас. А колкото – за мене, ето, аз съм във ваши ръце; правете с мене, каквото ви се стори добро и справедливо; само знайте добре, че, ако ме умъртвите, невинна кръв ще вземете върху себе си и върху този град и върху жителите му; защото наистина Господ ме прати при вас да кажа на ушите ви всички тези думи.”
Тогава князете и целият народ рекоха на свещениците и на пророците: „Този човек не подлежи на смъртна присъда, защото той ни говори в името на Господа, нашия Бог.”
Но ръката на Сафановия син Ахикам опази Иеремия и не го даде в ръцете на народа да го убие.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,15-16.30-31.33-34. (О: срв 14)
Във време благоприятно, чуй ме, Господи.
Извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от онези, които ме мразят, и от дълбоките води.
Да не ме завлече водното течение, да не ме погълне бездната; да не затвори над мене пропастта своята уста. 
Във време благоприятно, чуй ме, Господи.
Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, ще Го превъзнасям в славословие. 
Във време благоприятно, чуй ме, Господи.
Ще видят това страдащите и ще се зарадват; търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници. 
Във време благоприятно, чуй ме, Господи.
АЛИЛУЯ       Мт 5,10
* Алилуя. * Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. 
* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ирод прати и нареди да отрежат главата на Иван,
и учениците му дойдоха и съобщиха на Исуса.
Четене от светото Евангелие от Матей     14,1.12
В онова време Ирод, четвъртовластник, чу мълвата за Исуса и рече на своите служащи: „Това е Иван Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.”
Защото Ирод, като хвана Иван, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на Филип, понеже Иван му казваше: „Не бива да я имаш.” И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за Пророк.
А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирод; затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, поучена от майка си, каза: „Дай ми тук на блюдо главата на Иван Кръстителя.” И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Иван в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.
А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му, и го погребаха; и отидоха, та обадиха на Исуса.
Това е слово Господне.