18NZ-a

ОСЕМНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дойдете и яжте.
Четене из книгата на Пророк Исаия         55,1-3
Това казва Господ:
„Вие, които жадувате, дойдете всички при водите, и които нямате сребро, дойдете, купувайте и яжте; дойдете купувайте без сребро и без никаква плата вино и мляко.
Защо да давате сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си – за това, що не насища? Послушайте ме внимателно и яжте, що е добро, и душата ви да се наслади с тлъстина.
Приклонете ухо и дойдете при Мене; послушайте, и душата ви ще бъде жива – и ще ви дам завет вечен, неизменните милости, обещани на Давид.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,8-9.15-16.17-18 (О: спв 16)
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. 
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
Очите на всички се на Тебе уповават, и Ти им даваш тяхната храна своевременно.
Отваряш ръката Си, и насищаш всичко, що живее по благоволение. 
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
Праведен е Господ във всичките си пътища, и свет във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го с истина призовават. 
Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.
ВТОРО ЧЕТИВО
Никоя твар не ще може да ни отлъчи
от любовта Божия в Христа Исуса.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни    8,35.37-39
Братя:
Кой ще ни отлъчи от любовта Христова? Скръб ли? Притеснение ли? Гонение ли? Глад ли? Или голотия, опасност ли, или меч?
Но във всичко това одържаме преголяма победа чрез Оня, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар не ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което произлиза от Божии уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всички ядоха и се наситиха.
Четене от светото Евангелие според Матей         14,13-21
В онова време:
Като чу Исус за смъртта на Иван Кръстителя, замина оттам на кораба в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много свят; и смили се над тях и изцели болните им.
А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: „Тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.”
Но Исус им рече: „Няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.”
А те Му казват: „Ние имаме само пет хляба и две риби,”
Той рече: „Донесете Ми ги тука.”
И, след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша.
А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.
Това е слово Господне.