18NZ-b

ОСЕМНАДЕСЕТА СЕДМИЦА 
Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще направя да вали хляб от небето.
Четене из книгата Изход     16,2-4.12-15
В онези дни:
И заропта цялото общество Израилеви синове срещу Мойсей и Аарон в пустинята, и рекоха им Израилевите синове: „О, да бяхме умрели от ръката Господня в Египетската земя, когато седехме при котлите с месо, когато ядехме хляб до насита! Защо вие ни доведохте в тази пустиня, за да уморите от глад цялото това множество?”
И рече Господ на Мойсей: „Ето, ще направя да вали хляб от небето; и нека народът излиза всеки ден и събира, колкото му е потребно за през деня, за да го изпитам, ще постъпва ли по Моя закон или не.”
Аз чух ропота на Израилевите синове: „Кажи им: вечер ще ядете месо, а сутрин ще се насищате с хляб и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш.”
Вечерта долетяха пъдпъдъци и покриха стана, а на сутринта бе паднала роса около стана. Росата се вдигна, и ето, по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно като скреж по земята. Като видяха Израилевите синове, думаха един на друг: „Манна?”, което значи: „Какво е това?”
Защото не знаеха, що е то. И Мойсей им каза: „Това е хлябът, който ви даде Господ за храна.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77,3 и 4вс.23-24.25 и 54 (О: 24в)
Господ им даде хляб от небето.
Каквото сме чули и узнали, и каквото са ни разказвали отците ни,
като разгласяме на идещия род славата Му, и чудесата, които Той стори.
Господ им даде хляб от небето.
Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето;
та ги одъжди с манна за храна, и даде им хляб небесен. 
Господ им даде хляб от небето.
Хляб ангелски яде човек; Той им прати храна досита.
И ги доведе в светата Своя област, на тази планина, която десницата
Му бе придобила. 
Господ им даде хляб от небето.
ВТОРО ЧЕТИВО
Облечете се в новия човек, създаден по Бога в правда.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     4,17.20-24
Братя:
Това, прочее, ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си.
Но вие не тъй познахте Христа, щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили, както е истината в Исуса, да отхвърлите от себе си Вехтия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. *  Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който дохожда при Мене, няма да огладнее,
и който вярва в Мене, няма да ожаднее.
Четене от светото Евангелие според Иван                       6,24-35
В онова време:
Когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците Му, влезе в кораби и преплува в Капернаум, да дири Исуса. И като Го намериха отвъд морето, рекоха Му: „Рави, кога дойде тук?”
Исус им отговори и рече: „Истина, истина ви казвам: Дирите Ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий; защото върху Него е положил Своя печат Отец Бог.”
Тогава Го попитаха: „Какво да правим, за да извършваме делата Божии?”
Исус им отговори и рече: „Делото Божие е това – да повярвате в Оня, когото е Той пратил.” А те му рекоха: „Каква личба даваш, за да видим и Ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: „Хляб от небето им даде да ядат.”
А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е Онзи, който слиза от небето и дава живот на света.”
А те Му казаха: „Господи, давай ни всякога тоя хляб.” Исус им рече: „Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.”
Това е слово Господне.