18NZ02.1

Вторник– XVIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Числ 12,1-13

Мойсей не е като друг пророк: Как се не побояхте да го укорявате?

Четене из книгата Числа.    

В онези дни: Мариам и Аарон укоряваха Мойсей поради жената етиопка, която бе взел, защото се бе оженил за етиопка – и казаха: „Само на Мойсей ли говори Господ? Не говори ли Той и на нас?” И Господ чу това. А Мойсей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята. И рече Господ тутакси на Мойсей, Аарон и Мариам: „Излезте вие трима пред скинията на събранието!” Те излязоха и тримата. И слезе Господ в облачен стълб, па застана при входа на скинията, и повика Аарон и Мариам, и те излязоха и двамата. И рече: „Чуйте Моите думи: Ако между вас има пророк Господен, Аз му се явявам във видение, на сън говоря с него. Не е тъй обаче с Моя раб Мойсей – той е верен в целия Ми дом; Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа; а вие как се не побояхте да укоряват Моя раб Мойсей?” И разпали се гневът на Господа против тях, и Той се оттегли. Оттегли се и облакът от скинията, и ето, Мариам беше обрината от проказа, като със сняг. Аарон погледна Мариам, и ето, тя в проказа. И рече Аарон на Мойсей: „Господарю мой, не смятай нам за грях, дето постъпихме глупаво и съгрешихме; недей допуща да стане тя като мъртвородено дете, чието тяло, когато то излиза от майчината си утроба, наполовина е вече изтляло.” И викна Мойсей към Господа, думайки: „Боже, изцери я!”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,3-4.5-6.12-13 (О: срв Зс)

Смили се, Господи, защото съгрешихме.

Помилвай ме, Боже, по милостта си;
и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
напълно ме умий от моята вина
и очисти ме от моя грях.

Смили се, Господи, защото съгрешихме.

Защото беззаконието си аз съзнавам
и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе едничкия съгреших и, що е лошо, пред Тебе извърших,
тъй че Ти си справедлив в Твоята присъда; безукорен, когато съдиш.

Смили се, Господи, защото съгрешихме.

Сърце чисто създай в мене, Боже,
и несломим дух обнови в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си
и светия Твой дух не отнемай от мене.

Смили се, Господи, защото съгрешихме.


АЛИЛУЯ  
Йоан 1,49в
R: Алилуя, Алилуя
Учителю, Ти си Син Божи, Ти си цар Израилев.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 14,22-36

Заповядай ми да дойда при Тебе по водата.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; И вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение.” И от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.” Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.” А Той рече: „Дойди.” И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!” Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?” И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божий Син.” И като преплуваха, пристигнаха в земята генесаретска. Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, н донесоха при Него всички болни; и Го молеха да се допрат поне до полата на дрехата Му. И които се допряха, изцериха си.

Това е слово Господне.

Или ад либитум, особено когато през година А се е чело това Евангелие предишния ден.
Мт 15,1-3,10-14
Всяко растение, което Моят Отец небесен не е насадил, ще бъде изкоренено.
Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Приближиха се до Исуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват: „Защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? Понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.” И като повика народа, рече им: „Слушайте и разумейте: „Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата,то осквернява човека.” Тогава учениците Му се приближиха и Му рекоха: „Знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?” А Той отговори и рече: Всяко растение, което Моят Отец небесен не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водачи на слепи; ако пък слепец слепеца води и двамата ще паднат в ямата.”

Това е слово Господне.