18NZ02.2

Вторник – XVIII седмица
Голина II
ПЪРВО ЧЕТИВО
За тежките твои грехове Ти сторих това.
Ще върна пленените от шатрите на Яков.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     30,1-2.12-15.18-22
Слово, което биде към Иеремия от Господа: „Тъй казва Господ, Бог Израилев: „Напиши си на книга всички думи, що ти говорих.” Защото тъй казва Господ: „Раната ти е неизлечима, язвата ти е жестока; никой не се грижи за твоето дело, за да излекува раната ти; за тебе няма лекарство. Всички твои приятели те забравиха, не те търсят; защото Аз те ударих с неприятелски удари, със жестоко наказание за многото твои беззакония, понеже твоите грехове се умножиха. Защo викаш ти от раните си? Неизличима е твоята болка. За многото твои беззакония ти сторих това, понеже твоите грехове се умножиха.”
Тъй казва Господ: „Ето, ще върна пленените от шатрите на Яков, и ще се смиля над селищата му – и градът пак ще бъде построен на своя хълм, и храмът ще бъде възстановен, както си беше; и ще се дигне от тях благодарност и глас на веселящи се. И Аз ще ги размножа – и не ще се намаляват; и ще ги прославя – и не ще бъдат унижени. И синовете му ще бъдат, както преди, и събранието му ще предстои пред Мене, и ще накажа всичките му притеснители. И ще излезе из самия него вожд, и владетелят му ще произлезе изсред него; и Аз ще го привлека, и ще дойде при Мене. Защото кой се решава сам от себе си да се приближи до Мене?” казва Господ.
„И вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще ви бъде Бог.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101,16-18.19-21.29 и 22-23 (О: 17)
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе – от Твоята слава.
Защото Господ ще съгради Сион, и ще се яви в славата Си.
Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните, и не ще презре молбите им. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Ще се запише това за следващия род, и идещето поколение ще възхвали Господа.
Защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята;
за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете от смъртта. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Синовете на Твоите раби ще живеят, и потомството им ще се утвърди пред Твоето лице,
за да разгласят името господне на Сион и хвалата Му в Йерусалим; когато се съберат народи и царствата заедно да служат на Господа. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
АЛИЛУЯ       Ив 1,49в
* Алилуя. * Учителю, Ти си Син Божи, Ти си цар Израилев. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Заповядай ми да дойда при Тебе по водата.
Четене от светото Евангелие според Матей         14,22-36
След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; И вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.
И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение.” И от страх извикаха.
Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.”
Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.” А Той рече: „Дойди.”
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!”
Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?”
И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божий Син.”
И като преплуваха, пристигнаха в земята генесаретска. Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, н донесоха при Него всички болни; и Го молеха да се допрат поне до полата на дрехата Му. И които се допряха, изцериха си.
Това е слово Господне.
Или ад либитум, особено когато през година А се е чело това Евангелие предишния ден.
Всяко растение, което Моят Отец небесен
не е насадил, ще бъде изкоренено.
Четене от светото Евангелие според Матей         15,-2.10-14
В онова време:
Приближиха се до Исуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват: „Защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? Понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.”
И като повика народа, рече им: „Слушайте и разумейте: „Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата,то осквернява човека.”
Тогава учениците Му се приближиха и Му рекоха: „Знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?” А Той отговори и рече: Всяко растение, което Моят Отец небесен не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водачи на слепи; ако пък слепец слепеца води и двамата ще паднат в ямата.”
Това е слово Господне.