18NZ04.1

Четвъртък – XVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отвори им съкровището си, източника на жива вода.
Четене из книгата Числа.
В онези дни:
Дойдоха синовете Израилеви и цялото общество в пустиня Син в първия месец; и народът се спря в Кадес; там умря Мариам, дето и биде погребана.
За народа нямаше вода, и те се събраха против Мойсей и Аарон; народът заропта и думаше: „О, да бяхме умрели и ние тогава, когато умряха нашите братя пред Господа! Защо доведохте народа Господен в тази пустиня, та да измрем тука ние и добитъкът ни? И защо ни изведохте из Египет и ни доведохте на това лошо място, дето не може да се сее, дето няма ни смоковници, ни лозя, ни нарове, ни дори вода за пиене?”
Тогава Мойсей и Аарон се оттеглиха от народа към входа на скинията на събранието, и паднаха ничком и викаха към Господа и казваха „Господи Боже, чуй вика на този народ, и отвори съкровището източника на жива вода, та да престане ропотът им, след като се наситят.”
И славата Господня им се яви. И рече Господ на Мойсей, думайки „Вземи жезъла и свикай народа, ти и брат ти Аарон, и пред очите им кажете на скалата, и тя ще даде от себе си вода; и тъй, ти ще им изкараш вода от скалата и ще напоиш народа и добитъка му.”
Взе Мойсей жезъла отпред Господа, както Той му заповяда. И събраха Мойсей и Аарон народа при скалата, и той им каза: „Чуйте, непокорници, нима можем от тази скала да ви изкараме вода?” И дигна Мойсей ръката си и удари дваж o скалата със жезъла си, и протече много вода, и пи народът и добитъкът му.
И рече Господ на Мойсей и Аарон: „Задето Ми не повярвахте и с това не явихте Моята светост пред очите на синовете Израилеви, вие няма да въведете този народ в земята, която Аз му давам.” Това е „водата на Мерива” (на противоречието), при която синовете Израилеви влязоха в разпра с Господа. И Той им яви светостта си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)
Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога, нашия Спасител.
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога, нашия Спасител.
Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. 
Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога, нашия Спасител.
Дойдете да се поклоним и да припаднем да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец,
защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци
под Неговите ръце.
Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога, нашия Спасител.
O, да бяхте послушали днес гласа Му:
„Не ожесточавайте сърцето си”, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи,
изпитваха Ме и видяха Моето дело. Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога, нашия Спасител.
Алилуя           Мт 16,18
#Алилуя.# Ти си Петър и върху този камък ще съградя църквата Си, и вратите адови няма да й надделеят. # Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Петър, и на тебе ще дам
ключовете на царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         16,13-23
В онова време: Исус дойде в страната Кесария Филипова и попита учениците Си и казваше: „За кого ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?”
Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия или един от пророците.” Той им рече: „А вие за кого Ме мислите?”
Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.”
Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата и Аз ти казвам: Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”
Тогава Исус заповяда на учениците, никому да не обаждат, че Той, Исус, е Христос.
Оттогава Исус начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: „Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с тебе.”
А Той се обърна и рече на Петър: „Махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.”
Това е слово Господне.