18NZ04.2

Четвъртък – XVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще сключа нов завет, и за греха няма да си спомня.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     31,31-34
„Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет – не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; онзи завет те нарушиха, ако и да оставах в съюз с тях, казва Господ. Ще вложа моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ. И няма вече да учат един другиго, брат-брата и да говорят: „Познайте Господа”; защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят, казва Господ, защото ще простя беззаконията им за греховете им няма да си спомня.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,12-13.14-15.18-19 (О: 12а)
Чисто сърце създай в мене, Боже.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си, и светия Твой дух не отнемай от мене.
Чисто сърце създай в мене, Боже.
Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди.
Беззаконниците ще науча на Твоите пътища и грешниците към Тебе ще се обърнат. 
Чисто сърце създай в мене, Боже.
3ащото нито на жертви се радваш, и ако бях Ти дал всесъжения, не би ги приел.
Моята жертва, Боже, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Боже не ще презреш. 
Чисто сърце създай в мене, Боже.
Алилуя           Мт 16,18
* Алилуя. * Ти си Петър и върху този камък ще съградя църквата Си, и вратите адови няма да й надделеят. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Петър, и на тебе ще дам
ключовете на царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         16,13-23
В онова време: Исус дойде в страната Кесария Филипова и попита учениците Си и казваше: „За кого ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?”
Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия или един от пророците.” Той им рече: „А вие за кого Ме мислите?”
Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.”
Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата и Аз ти казвам: Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”
Тогава Исус заповяда на учениците, никому да не обаждат, че Той, Исус, е Христос.
Оттогава Исус начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: „Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с тебе.”
А Той се обърна и рече на Петър: „Махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.”
Това е слово Господне.