18NZ05.1

Петък – XVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той обикна твоите отци
и избра потомството им след тях.
Четене из книгата Второзаконие   4,32-40
Говори Мойсей на народа, казвайки:
„Разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от онзи ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли си е подобно на него, чувал ли е някой народ гласа на Бога, който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив; или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господ, Бог ваш, в Египет пред твоите очи; на тебе е дадено да видиш това, за да знаеш, че само Господ е Бог и няма друг, освен Него.
От небето Той ти даде да чуеш гласа Му, за да те научи, а на земята ти показа Своя велик огън, и ти слуша думите Му изсред огъня; и понеже Той обикна твоите отци и избра потомството им след тях, то изведе те Сам с голямата Си сила из Египет, за да прогони отпреде ти народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе и да ти даде земята им в наследство, както това сега се види.
И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ е Бог на небето горе и на земята долу, и няма друг. Пази наредбите Му и заповедите Му, които ти сега заповядвам, за да бъде добро на теб и на твоите синове след тебе и да останеш за дълго в онази земя, която Господ, Бог твой, ти дава завинаги.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 76,12-13.14-15.16 ш 21 (О: 12а)
Ще си спомням за делата на Господа.
Ще си спомням за делата на Господа, ще си спомням за Твоите древни
чудеса.
И ще вниквам във всички Твои дела, и ще размишлявам за Твоите велики деяния. O
Ще си спомням за делата на Господа.
Боже, Твоят път е свет; кой бог е тъй велик, както Бог наш? Ти си Бог, който прави чудеса, Ти яви Своята мощ посред народите. O Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Яков и Йосиф. Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Мойсей и Аарон. 
Ще си спомням за делата на Господа.
АЛИЛУЯ       Мт 5,10
§ Алилуя. § Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие. § Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Какво може да даде човек в замяна на душата си?
Четене от светото Евангелие според Матей         16,24-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста Си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.”
Това е слово Господне.