19.12

19 Декември
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Съд 13, 2-7. 24-25а

Рождението на Самсон бе известено от ангел.

Четене из книгата Съдии Израилеви.      

В онези дни:
Имаше един човек от Цора, от Дановото племе, на име Маной; жена му беше безплодна и не раждаше. И ангел Господен се яви на жена му и й рече: „Ето, ти си безплодна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се, не пий вино и сикер, и не яж нищо нечисто; защото ето, ще заченеш и ще родиш син, и бръснач няма да се доко­сне до главата му защото от самата майчина утроба този младенец ще бъде назорей Божи, и ще почне да избавя Израил от филистимски ръце.” Жената дойде и каза на мъжа си: „Човек Божи идва при мене, който имаше вид на ангел Божи, вид твърде почтен; аз го не попитах, отде е, и той ми не каза името си; той ми каза: „Ето, ще заченеш и ще родиш син; затова не пий вино и сикер, и не яж нищо нечисто, понеже младенецът от самата майчина утроба до смъртта си ще бъде назорей Божи.” И жената роди син и го нарече с име Самсон. И младенецът растеше и Господ го благославяше. И Дух Господен почна да действува в него в Дановия стан, между Цора и Естаол.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70, 3-4в. 16-17 (О: срв. 8ав)

Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.

Бъди ми крепко прибежище,
дето всякога бих могъл да се скрия,
защото моя твърдина и моя крепост си ти.
Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. 

Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.

Защото ти си моя надежда, Господи,
Господи, мое упование от младините ми.
На тебе съм се крепил от рождение,
ти си ме извел из майчината ми утроба.

Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.

Ще вникна в делата Господни:
Господи, ще спомня твоята правда – само твоята.
Боже, ти си ме научавал от младините ми;
и досега разгласям твоите чудеса.

Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

O Иесеев корен, който стоиш в знак на народите: дойди да ни спасиш, вече недей се бави.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 5-25

Рождението на Иван Кръстителя бе известено от ангел Гавриил.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В дните на Ирод, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й – Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст. Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън по време на каденето. Тогава му се яви Ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник. И Захария, като го видя, смути се, и страх го обзе. А Ангелът му рече: „Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иван; и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му. Защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си. И мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен. И рече Захария на Ангела: „По какво ще узная това? Аз съм стар, па и жена ми е в напреднала възраст.” Ангелът му отговори и рече: „Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това. И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си.” И народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави в храма. А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, а той им обясняваше със знаци и оставаше ням. След като се изминаха дните на службата му, той се върна у дома си. След тия дни зачена жена му Елисавета, и се таеше пет месеци и казваше: „Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците.”

Това е слово Господне.