19NZ-a

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя,  Година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Цар 19,9а.11-13а

Застани на планината пред Господа.

Четене из Първата книга Царства.

В онези дни: Когато Илия дойде при Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето биде към него слово Господне. И каза му: „Излез и застани на планината пред Господа.” И ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – лъх от тих вятър. Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух и застана при входа на пещерата.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,9-10.11-12.13-14. (О: 8)

Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.

Да послушам какво ще каже Господ Бог,
защото Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани.
И тъй, Неговото спасение е близо до онези,
които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.

Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.

Милост и истина ще се срещнат,
правда и мир ще се целунат;
истината ще изникне от земята,
и правдата ще надникне от небесата.

Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.

И Господ ще даде добро,
и нашата земя ще даде своя плод;
Правдата ще тръгне пред Него
и ще тури на път стъпките си.

Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 9,1-5

Желал бих сам аз да бъда проклятие за братята си.

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни   

Братя: Истина говоря в Христа, не лъжа, свидетелствува ми моята съвест чрез Светия Дух – че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Защото желал бих аз сам да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки. Амин.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ    
Пс 129,5
R: Алилуя, Алилуя
Надявам се на Господа, на Неговото слово се уповавам.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 14,22-33

Заповядай ми да дойда при Тебе по водата.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; и вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. А на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение”; и от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.” Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.” А Той рече: „Дойди.” И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!” Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?” И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божи Син.”

Това е слово Господне.