19NZ-a

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Застани на планината пред Господа.
Четене из Първата книга Царства 19,9а.11-13а
В онези дни:
Когато Илия дойде при Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето биде към него слово Господне. И каза му: „Излез и застани на планината пред Господа.”
И ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – лъх от тих вятър. Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух и застана при входа на пещерата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,9-10.11-12.13-14. (О: 8)
Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.
Да послушам какво ще каже Господ Бог, защото Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани.
И тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.
Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; истината ще изникне от земята, и правдата ще надникне от небесата. 
Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.
И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си. 
Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.
ВТОРО ЧЕТИВО
Желал бих сам аз да бъда проклятие за братята си.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни    9,1-5
Братя:
Истина говоря в Христа, не лъжа, свидетелствува ми моята съвест чрез Светия Дух – че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце.
Защото желал бих аз сам да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Пс 129,5
* Алилуя. * Надявам се на Господа, на Неговото слово се уповавам. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Заповядай ми да дойда при Тебе по водата.
Четене от светото Евангелие според Матей         14,22-33
След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.
И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; и вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.
А на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение”; и от страх извикаха.
Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.”
Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.” А Той рече: „Дойди.”
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!”
Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?”
И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божи Син.”
Това е слово Господне.