19NZ-b

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Като се подкрепи с тази храна,
вървя до Божията планина.
Четене из първата книга Царства   19,4-8
В онези дни:
Илия отиде в пустинята на един ден път, и като дойде, седна под една хвойна и искаше да умре, думайки: „Стига вече, Господи, прибери душата ми, понеже аз не съм по-добър от отците си.” И легна, та заспа под хвойната. И ето, Ангел се докосна до него и му каза: „Стани и яж!” Илия погледна, и ето до възглавието му печена питка и стомна вода. Той хапна, пийна и пак заспа.
Ангел Господен се върна повторно, докосна се до него и му каза: „Стани, яж, понеже те чака дълъг път.” Той стана, хапна и пийна и, като се подкрепи с тази храна, вървя четиридесет дни и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,2^3.4-5.6-7.8-9 (О: 9а)
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша, и от всички мои опасности ме избави. 
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят.
Ето, сиромахът викна, и Господ го чу, и го спаси от всичките му беди. 
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят, и ги избавя.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ; блажен е човекът, който се на Него уповава. 
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Живейте в любов, както и Христос.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     4,30 – 5,2
Братя:
Не оскърбявайте Светия Дух Божи, с когото сте запечатани за в деня на избавлението.
Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба; но бивайте един към други добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.
И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе си принос и жертва Богу за приятно благоухание.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 6,51-52
* Алилуя. * Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ; който яде от този хляб, ще живее во веки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм живият хляб,
който слезе от небето.
Четене от светото Евангелие според Иван                       6,41-52
В онова време:
Юдеите възроптаха против Исуса, задето рече: „Аз съм хлябът, слязъл от небето.” И казваха: „Не този ли е Исус, Йосифовият син, чиито баща и майка познаваме? Как тогава Той казва: „Слязох от небето?”
Исус им отговори и рече: „Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, който Ме е пратил;
и Аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: „И ще бъдат всички от Бога научени.” Всеки, който е чул Отца и се е научил, дохожда при Мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен Оня, който е от Бога; Тоя именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, има живот вечен.
Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре.
Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от този хляб, ще живее во веки; а хлябът, който Аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света.”
Това е слово Господне.