19NZ-c

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
С каквото наказваше враговете,
с това същото възвеличи нас, които бе призвал.
Четене из книгата Премъдрост      18,6-9
Онази нощ беше предизвестена на отците ни, та, като знаеха наздраво обещанията, на които вярваха, да си бъдат спокойни. И Твоят народ очакваше както спасението на праведните, тъй и загиването на враговете, защото с каквото наказваше враговете, с това същото възвеличи и нас, които Ти бе призвал.
Светите деца на добрите извършиха тайно жертвоприношение и едномислено наредиха с божествен закон светите люде еднакво да участвуват в едни и същи блага и опасности, когато отците вече пееха похвали.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,1 и12.18-19.20 и 22 (О: 12в)
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници подобава да славословят.
Блажен народът, комуто Господ е Бог, и племето, което си е Той избрал за наследие. 
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му;
че Той ще избави душата им от смърт, и във време на глад ще ги прехрани. 
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша защита.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
ВТОРО ЧЕТИВО
Очакваше града, чийто строител и създател е Бог.
Четене от Посланието до евреите  11,1-2.8-19
Братя:
Вярата е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не се вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.
С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание; защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.
Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Онзи, който се бе обещал. И поради това от един, и при това заматорен, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг.
Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята; защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат; но сега желаят по-добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог: Защото им приготви град.
С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаак, и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния син, за когото му бе казано: „От Исаак потомство ще се назове с твое име”; защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаак, поради което го и прие назад като предобраз на възкресението.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене от Посланието до евреите  11,1-2.8-12
Братя:
Вярата е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не се вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.
С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание; защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.
Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Онзи, който се бе обещал. И поради това от един, и при това заматорен, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 24,42.44
* Алилуя. * Бъдете будни и готови, защото не знаете кой час ще дойде Син Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И вие бъдете готови.
Четене от светото Евангелие според Лука                       12,32-48
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не бой се, малко стадо, понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството.
Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не овехтяват, съкровище на небесата, което да се не изчерпя, където крадец не приближава, и което молец не поврежда; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Да бъде кръста ви препасан, и светилниците ви запалени; и вие ще приличате на ония човеци, които очакват господаря си, когато ще се върне от сватба, за да му отворите веднага, щом дойде и почука. Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде;истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.
Знайте и това, че, ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Бъдете, прочее, и вие готови, понеже, който час не мислите, ще дойде Син Човечески”.
Тогава Петър Му рече: „Господи, за нас ли казваш тая притча, или за всички?”
А Господ рече: „Кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когото господарят му е поставил на слугите си, за да им раздава навреме уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, като дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: Скоро няма да дойде господарят ми, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните…
А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаел, и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква.”
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Лука                       12,35-40
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Да бъде кръста ви препасан, и светилниците ви запалени; и вие ще приличате на ония човеци, които очакват господаря си, когато ще се върне от сватба, за да му отворите веднага, щом дойде и почука. Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.
Знайте и това, че, ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подопаят къщата. Бъдете, прочее, и вие готови, понеже, който час не мислите, ще дойде Син Човечески.”
Това е слово Господне.