19NZ01.1

Понеделник – XIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Обрежете сърцето си. Обичайте пришлеца,
понеже сами бяхте пришелци.
Четене из книгата Второзаконие   10,12-22
Мойсей говори на народа, казвайки:
“И тъй, Израиле, какво иска от тебе Господ, Бог твой? Само да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш по всичките му пътища, да Го обичаш, и да служиш на Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа, да пазиш заповедите на Господа и наредбите Му, които днес ти заповядвам, за да ти бъде добре.
Ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното потомство подир тях, от всички народи, които видиш днес.
И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице и не взема дарове, който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришлеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришлеца, понеже сами бяхте пришлеци в Египетската земя.
Бой се от Господа, твоя Бог, Нему само служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни. Той е твоя похвала, Той е твой Бог, който направи с тебе онези велики и страшни дела, каквито видяха очите ти; твоите отци дойдоха в Египет седемдесет души, а сега Господ, Бог твой, те е направил многоброен като звездите небесни.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.14-15.19-20 (О: 12а)
Хвали, Иерусалиме, Господа, 
Хвали, Иерусалиме, Господа, хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите
синове сред тебе.
Хвали, Иерусалиме, Господа,
Утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища; праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви. 
Хвали, Иерусалиме, Господа,
Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. 
Хвали, Иерусалиме, Господа,
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
* Алилуя. * Бог ви призва чрез Евангелието Си, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще Го убият и ще възкръсне.
Синовете са свободни от данък.
Четене от светото Евангелие според Матей         17,21-26
В онова време:
Когато Исус с учениците Си се намираха в Галилея, Той им рече: “Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне.” И те се нажалиха твърде много.
А когато дойдоха в Капернаум, приближиха си до Петър ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: “Вашият Учител не плаща ли дидрахма?” Той отговори: “Да.”
И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари и рече: “Как ти се струва, Симоне? Земните царе, от кого вземат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?” Петър Му казва: “От чуждите.”
Исус му рече: “И тъй, синовете са свободни. За да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за мене и за себе си.”
Това е слово Господне.