19NZ01.2

Понеделник – XIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Такова беше видението на
отблясъка от славата Господня.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    1,2-5.24 – 2,1а
В петия месец (това беше пета година, откак беше пленен цар Йоаким) биде слово Господне към Иезекиил, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня.
И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, а изсредата му излизаше каточели светлина от пламък изсред огън; в средата му пък се виждаше подобие на четири животни, и такъв беше видът им, приличаха на човек.
И когато те ходеха, чувах шум от крилата им, като чуе шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум като че шум на военен стан; а когато се спираха, спущаха крилата си.
И над свода над главите им имаше подобие на престол, на глед като от камък – сапфир; а над подобието на престола, имаше нещо като подобие на човек отгоре му. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо – от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него. Както изглежда дъгата в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.
Такова беше видението на отблясъка от славата Господня. Като видях това, паднах ничком.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 148,1-2.11-12ав.12с-14а.14всд
Пълни са небесата и земята с Твоята слава
Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови войнства. 
Пълни са небесата и земята с Твоята слава
Земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии, момци и девойки, старци и деца. 
Всички да хвалят името на Господа, Защото само Неговото име е възвеличено.
Неговата слава е на небесата и на земята. 
Пълни са небесата и земята с Твоята слава
Той въздигна силата на Своя народ. Славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. 
Пълни са небесата и земята с Твоята слава
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
* Алилуя. Бог ви призва чрез Евангелието Си, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще Го убият и ще възкръсне.
Синовете са свободни от данък.
Четене от светото Евангелие според Матей         17,21-26
В онова време:
Когато Исус с учениците Си се намираха в Галилея, Той им рече: „Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне.” И те се нажалиха твърде много.
А когато дойдоха в Капернаум, приближиха си до Петър ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: „Вашият Учител не плаща ли дидрахма?” Той отговори: „Да.”
И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари и рече: „Как ти се струва, Симоне? Земните царе, от кого вземат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?” Петър Му казва: „От чуждите.”
Исус му рече: „И тъй, синовете са свободни. За да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за мене и за себе си.”
Това е слово Господне.