19NZ02.1

Вторник – XIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бъди твърд и юначен, Исусе Навин:
тъй ще въведеш този народ в земята.
Четене из книгата Второзаконие   31,1-8
Мойсей отиде и говори тези думи на всички синове Израилеви и рече им:
„Сега съм на сто и двадесет години; не мога вече да влизам и да излизам, и Господ ми каза: „Ти няма да преминеш този Йордан.” Господ, Бог твой, сам ще тръгне пред тебе; той ще изтреби тези народи отпред тебе, и ти ще ги завладееш; Исус ще тръгне пред тебе, както говори Господ. И ще постъпи Господ с тях, тъй както постъпи със Сихон и Йог, царе аморейски, и със земите им, които Той съсипа. Ще ви ги предаде Господ, и вие ще постъпите с тях според всички заповеди, които съм ви дал; бъдете твърди и храбри, не се бойте, нито се страхувайте от тях, защото Господ, Бог твой, Сам ще тръгне с тебе, няма да отстъпи от тебе и няма да те остави.”
Тогава Мойсей повика Исуса и пред всички Израилтяни му каза: „Бъди твърд и юначен, защото ти ще влезеш с този народ в земята, която Господ се кле на отците му да му я даде, и ти ще му я разделиш на дялове. Сам Господ ще тръгне пред тебе, Сам ще бъде с тебе, няма да отстъпи от тебе и няма да те остави; не бой се и не се ужасявай.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,3-4а.7.8.9 и 12 (О: 9а)
Част на Господа е Неговият народ.
Името Господне ще прославя; дайте слава на нашия Бог. Божиите дела са съвършени. 
Част на Господа е Неговият народ.
Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения: попитай баща си – и той ще ти обади, старците си – и те ще ти кажат.
Част на Господа е Неговият народ.
Част на Господа е Неговият народ, Яков е Негов наследствен дял. Господ Сам го води, и нямаше с него чужди бог. 
Част на Господа е Неговият народ.
АЛИЛУЯ       Мт 11,29ав
* Алилуя. * Вземете Моето иго върху себе си, казва Господ, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Гледайте да не презрете едно от тези малките.
Четене от светото Евангелие според Матей         18,1-5.10.12-14
В оня час се приближиха до Исуса учениците Му и казаха:
„Кой ли е по-голям в царството небесно?” И като повика Исус едно дете, изправи го посред тях и рече:
„Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно. И тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно. И който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема.
Гледайте да не презрете едно от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен.
Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва на нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и вашият Отец небесен не иска да загине ни един от тия малките.”
Това е слово Господне.