19NZ03.2

Сряда – XIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Знак Тау по челата на людете,
които скърбят за всички гнусотии на Йерусалим.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    9,1-7,10,18-20
Господ извика на ушите ми с висок глас и каза: „Нека се приближават тези, които ще накажат града, всеки със своето пагубно оръжие в ръце.” И ето, шестима души идат от горните врата, обърнати към север, и у всеки в ръка пагубното му сечиво, и между тях един, облечен в ленена дреха, а на пояса му девит. И дойдоха и застанаха до медния жертвеник.
И славата на Бога Израилев слезе от Херувима, на който беше, върху прага на Дома. И повика Бог човека, облечен в ленена дреха и девит на пояс. И каза му Господ: „Мини презсред града, презсред Йерусалим, и тури знака Тау по челата на людете, които скърбят, които въздишат за всички гнусотии, що се вършат сред него.”
А на онези чух да каже: „Идете след него в града и убивайте, нека вашето око не жали, и на щадете: старец, момък и девица, младенец и жени бийте до смърт, ала не закачайте ни един човек, който има знака Тау, и почнете от Моето светилище.”
И почнаха те от тези старейшини, които бяха пред Дома. И каза им: „Осквернете Дома, напълнете дворите с убити и излезте!” И излязоха и почнаха да убиват в града.
И славата Господня се отмахна от прага на Дома и застана над Херувимите. И подигнаха Херувимите крилата си и се издигнаха пред очите ми от земята: когато те тръгваха, и колелата бяха до тях и застанаха при входа на източната врата на Господния дом, и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре. Това бяха същите животни, които видях в подножието на Бога Израилев при река Ховар. И аз познах, че това са Херувими. Всеки имаше по четири лица, и всеки -по четири крила, а под краката им подобие на човешки ръце, и лицата им приличаха на онези лица, които видях при река Ховар – същият вид, същите те. Всеки вървеше право в тази посока, която беше пред лицето му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 112,1-2.3-4.5-6 (О: 4)
Славата на Господа е над небесата
Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне.
Да бъде благословено името Господне отсега и до-века. 
Славата на Господа е над небесата
От изгрев слънце до запад да бъде прославено името Господне.
Висок над всички народи е Господ, Неговата слава е над небесата. 
Славата на Господа е над небесата
Кой е като Господа, нашия Бог, който живее във висините,
наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята?
Славата на Господа е над небесата
АЛИЛУЯ       2 Kop 5119
* Алилуя. * Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако те послуша, спечелил си брата си.
Четене от светото Евангелие според Матей         18,15-20
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Ако съгреши брат ти против тебе, иди го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си. Ако те не послуша, вземи със себе си още един или двама, та чрез устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък и тях не послуша, съобщи на Църквата; но ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.
Истина ви казвам: Каквото свържете на земята, ще бъде свързано и на небесата! и каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето.
Пак ви казвам, че, ако двама се съгласят на земята да поискат нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя небесен Отец. Защото, дето са събрани двама или трима в Мое име, там съм Аз посред тях.
Това е слово Господне.