19NZ04.1

Четвъртък – XIX седмица

Година I
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Нав 3,7-10,11,13-17

Ковчегът на завета на Господа ще тръгне пред вас през Йордан.

Четене из книгата на Исус Навин

В онези дни: Господ каза на Исус: „Днес ще почна да те прославям пред очите на всички синове Израилеви, за да узнаят, че, както бях с Мойсей, тъй ще бъда и с тебе. А ти дай заповед на свещениците, които носят ковчега, и кажи: „Щом влезете във водите на Йордан, спрете се в тях.” Исус каза на синовете Израилеви: „Дойдете насам и чуйте думите на Господа, вашия Бог.” И каза: „От това ще узнаете, че сред вас е вашият Бог, който ще прогони от вас хананейци. Ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя ще тръгне пред вас през Йордан. И щом нозете на свещениците, които носят ковчега на Господа, Владетеля на цялата земя, стъпят във водата на Йордан, водата Йорданска ще пресъхне, а водата, що тече отгоре, ще се спре като стена.” И тъй, когато народът потегли от шатрите си, за да премине Йордан и свещениците понесоха ковчега на завета пред народа, то, щом тези, които носеха ковчега, влязоха в Йордан, и нозете на свещениците, които носеха ковчега на завета, се потопиха във водата на Йордан (Йордан пък излиза от всичките си брегове през цялото време на пшеничната жетва), водата, що течеше отгоре, се спря и стана като стена на твърде голямо разстояние, до град Адом, който е до Църтан: а която течеше в морето, що е на равнината, в Солено море, отиде и изчезна. И народът преминаваше срещу Йерихон; свещениците пък, които носеха ковчега на завета Господен, стояха на сухо посред Йордан с твърда нога. Всички синове Израилеви преминаваха по сухо, докле целият народ премина Йордан.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 113,1-2.3-4.5-6 (4в)

Славата Господня е над небесата.

Когато Израил излезе из Египет,
домът Яковов – от другоплеменен народ,
Юда стана Божия светиня,
Израил – Божие владение.

Славата Господня е над небесата.

Морето видя и побегна,
Йордан назад се повърна;
планините скачаха като овни,
и хълмовете – като агнета.

Славата Господня е над небесата.

Какво ти е, море, че бягаш?
И на тебе, Йордане, че се назад повърна?
Защо скачате, планини, като овни,
и вие, хълмове, като агнета?

Славата Господня е над небесата.


АЛИЛУЯ   
Пс 118,135

R: Алилуя, Алилуя

Осияй Своя раб, Господи, със светлината на лицето Си и ме научи на Твоите устави.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 18,21- 19,1

Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Петър се приближи до Исуса и Му казва: „Господи, колко пъти да прощавам на брата си, като съгрешава против мене? До седем пъти ли?” Исус му отговори: „Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.” Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си. Когато той почна да разчиства сметката, доведоха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта; а понеже тоя нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати; тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: „Господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.” А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери един от другарите си, който му дължеше сто динария, и като го хвана, давеше го и му казваше: „Изплати ми, което ми дължиш, тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: „Имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.” Но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?” И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг. Той и Моят Отец небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му.” Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите юдейски, отвъд Йордан.

Това е слово Господне.