19NZ05.1

Петък – XIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Взех отца ви Авраам от Месопотамия,
изведох ви от Египет; въведох ви в земя.
Четене из книгата на Исус Навин 24,1-13
В онези дни:
Исус събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израил и началниците му, съдиите му и надзорниците му, и предстанаха пред Господа Бога. И рече Исус пред целия народ:
„Тъй говори Господ, Бог Израилев: Вашите отци, Тара, баща Авраамов и баща Нахоров, в старо време живееха отвъд реката и служеха на други богове. Но Аз взех отца ви Авраам от Месопотамия, водих го по цялата Хананейска земя, размножих потомството му и му дадох Исаак. На Исаак дадох Яков и Исав. На Исав дадох в наследствие планината Сеир; а Яков и синовете му преминаха в Египет.
Тогава изпратих Мойсей и Аарон и поразих Египет с язви, които му причиних, и после ги изведох. Изведох бащите ви от Египет, и вие дойдохте при морето. Тогава Египтяни се спуснаха подир бащите ви с колесници и конници до Червено море. Но те викнаха към Господа и Той тури тъмнина между вас и Египтяни и подигна върху тях морето, което ги покри. Очите ви видяха, какво направих в Египет. След това дълго време прекарахте в пустинята.
И ви доведох в земята на Аморейци, които живееха отвъд Йордан; те се удариха с вас, но Аз ги предадох в ръцете ви, и вие получихте за наследство земята им: Аз ги изтребих пред вас. Подигна се Валак, син Сефоров, Моавския цар, и отиде с войска против Израил, и прати та повика Веоровия син Валаам, за да ви прокълне; но Аз не исках да слушам Валаам – и той ви благослови, и Аз ви избавих от ръцете му.
Вие преминахте Йордан и дойдохте при Иерихон. И почнаха да воюват с вас жителите на Иерихон, аморейци и ферезейци, хананейци и хетейци, гергесейци, евейци и иевусейци, но Аз ги предадох в ръцете ви. Аз пратих пред вас стършели, които изгониха от вас двамата аморейски царе; не с твоя меч и не с твоя лък бе направено това. И дадох ви земя, над която вие не сте се трудили, и градове, които не сте градили, и вие живеете в тях; от лозята и маслинените градини, които не сте садили, ядете плодове.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 135,1-3.16-18.21-22 и 24 (О:
Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.
Славете Бога на боговете, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа на господарите, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.
Който преведе Своя народ през пустинята, Защото е вечна милостта Му.
Който порази велики царе, Защото е вечна милостта Му.
И уби силни царе,
Защото е вечна милостта Му.
И даде земята им за наследие, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.
За наследие на Своя раб Израил; Защото е вечна милостта Му.
И ни избави от враговете ни, Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.
АЛИЛУЯ       I Сол 2,13
*Алилуя.*
Приемете словото Божие не като човешко, а като Божие слово, каквото е наистина.*Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви позволи
да изпъждате жените си; отначало не беше тъй.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,3-12
В онова време:
Дойдоха при Исуса някои фарисеи, за да Го изпитат и казваха: „Позволено ли е на човека да изпъди жена си по всяка причина?”
Той им отговори и каза: „Не сте ли чели, че Създателят отначало ги сътвори мъж и жена и каза: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът?” Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което е Бог съчетал, човек да не разлъчва.”
Те Му казват: „Защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?”
Той им отговори: „Поради вашето жестокосърдие ви е позволил Мойсей да напускате жените си; но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.”
Казват Му Неговите ученици: „Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.”
А Той им рече: „Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно.
Който може възприе, нека възприеме.”
Това е слово Господне.