19NZ05.1

Петък – XIX седмица
Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Нав 24,1-13

Взех отца ви Авраам от Месопотамия, изведох ви от Египет; въведох ви в земя.

Четене из книгата на Исус Навин.

В онези дни: Исус събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израил и началниците му, съдиите му и надзорниците му, и предстанаха пред Господа Бога. И рече Исус пред целия народ: „Тъй говори Господ, Бог Израилев: Вашите отци, Тара, баща Авраамов и баща Нахоров, в старо време живееха отвъд реката и служеха на други богове. Но Аз взех отца ви Авраам от Месопотамия, водих го по цялата Хананейска земя, размножих потомството му и му дадох Исаак. На Исаак дадох Яков и Исав. На Исав дадох в наследствие планината Сеир; а Яков и синовете му преминаха в Египет. Тогава изпратих Мойсей и Аарон и поразих Египет с язви, които му причиних, и после ги изведох. Изведох бащите ви от Египет, и вие дойдохте при морето. Тогава Египтяни се спуснаха подир бащите ви с колесници и конници до Червено море. Но те викнаха към Господа и Той тури тъмнина между вас и Египтяни и подигна върху тях морето, което ги покри. Очите ви видяха, какво направих в Египет. След това дълго време прекарахте в пустинята. И ви доведох в земята на Аморейци, които живееха отвъд Йордан; те се удариха с вас, но Аз ги предадох в ръцете ви, и вие получихте за наследство земята им: Аз ги изтребих пред вас. Подигна се Валак, син Сефоров, Моавския цар, и отиде с войска против Израил, и прати та повика Веоровия син Валаам, за да ви прокълне; но Аз не исках да слушам Валаам – и той ви благослови, и Аз ви избавих от ръцете му. Вие преминахте Йордан и дойдохте при Иерихон. И почнаха да воюват с вас жителите на Иерихон, аморейци и ферезейци, хананейци и хетейци, гергесейци, евейци и иевусейци, но Аз ги предадох в ръцете ви. Аз пратих пред вас стършели, които изгониха от вас двамата аморейски царе; не с твоя меч и не с твоя лък бе направено това. И дадох ви земя, над която вие не сте се трудили, и градове, които не сте градили, и вие живеете в тях; от лозята и маслинените градини, които не сте садили, ядете плодове.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 135,1-3.16-18.21-22 и 24 (О:

Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.

Славете Бога на боговете,
Защото е вечна милостта Му.
Славете Господа на господарите,
Защото е вечна милостта Му.

Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.

Който преведе Своя народ през пустинята,
Защото е вечна милостта Му.
Който порази велики царе,
Защото е вечна милостта Му.

Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.

И уби силни царе,
Защото е вечна милостта Му.
И даде земята им за наследие,
Защото е вечна милостта Му.

Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.

За наследие на Своя раб Израил;
Защото е вечна милостта Му.
И ни избави от враговете ни,
Защото е вечна милостта Му.

Славете Господа, защото той е благ, Защото е вечна милостта Му.

АЛИЛУЯ   
1 Сол 2,13
R: Алилуя, Алилуя
Приемете словото Божие не като човешко, а като Божие слово, каквото е наистина.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 19,3-12

Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви позволи да изпъждате жените си; отначало не беше тъй.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Дойдоха при Исуса някои фарисеи, за да Го изпитат и казваха: „Позволено ли е на човека да изпъди жена си по всяка причина?” Той им отговори и каза: „Не сте ли чели, че Създателят отначало ги сътвори мъж и жена и каза: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът?” Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което е Бог съчетал, човек да не разлъчва.” Те Му казват: „Защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?” Той им отговори: „Поради вашето жестокосърдие ви е позволил Мойсей да напускате жените си; но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.” Казват Му Неговите ученици: „Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.” А Той им рече: „Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.”

Това е слово Господне.