19NZ06.1

Събота – XIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изберете си сега на кого да служите.
Четене из книгата на Исус Навин24,14-29
В онези дни: Говореше Исус на народа, думайки:
„И тъй, бойте се от Господа и Му служете с чистота и искреност отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви в Месопотамия и в Египет, а служете на Господа. Ако пък не ви е угодно да служите на Господа, изберете си сега, кому да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха в Месопотамия, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете, пък аз и домът ми ще служим на Господа.”
Отговори народът и каза: „Не, не може да бъде да оставим Господа и да служим на други богове! Защото Господ е наш Бог; Той изведе нас и бащите ни от Египетската земя; от дома на робството, и прави пред очите ни големи личби и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме. Господ прогони от нас всички народи и аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господа, понеже Той е наш Бог.”
Исус каза на народа: „Не ще можете служи на Господа, защото Той е свет Бог, Бог ревнител; Той няма да претърпи беззаконието ви и греховете ви. Ако оставите Господа и служите на чужди богове, Той ще напрати между вас зло и ще ви изтреби, след като ви е правил добро.”
И народът отговори на Исуса: „Не, ние ще служим на Господа!” Исус каза на народа: „Свидетели ли сте вие за себе си, че си избрахте Господа – за да Му служите?” Те отговориха: „Свидетели сме!” „И тъй,” каза, „отхвърлете чуждите богове, които са между вас, и обърнете сърцето си към Господа, Бога Израилев.” Народът рече на Исуса: „На Господа, нашия Бог,ще служим и гласа Му ще слушаме.”
И оня ден Исус сключи с народа завет и му даде наредби и закон в Сихем. И записа Исус тези думи в книгата на закона Божий, и взе голям камък и го тури там под дъба, който е до светилището Господне. И каза на целия народ: „Ето, този камък ще ни бъде свидетел, понеже той чу всички думи на Господа, който Той говори с нас; той да бъде свидетел против вас, за да не излъжете Господа, вашия Бог.” Тогава Исус разпусна народа, всекиго в дяла му.
След това умря Исус, син Навинов, раб Господен, на сто и десет години.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15,1-2а и 5.7-8.11 (О: Срв 5а)
Господи, Ти си дял от моето наследие.
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой,
Господ е дял от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий.” 
Господи, Ти си дял от моето наследие.
Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа, Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. 
Господи, Ти си дял от моето наследие.
Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. 
Господи, Ти си дял от моето наследие.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не възпирайте децата да дойдат при Мене;
на такива е царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,13-15
В онова време: Представени бяха на Исуса деца, за да възложи върху тях ръце и да се помоли; но учениците ги мъмреха. А Исус им каза: „Оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е царството небесно.” И като възложи над тях ръце, отиде си оттам.
Това е слово Господне.