1czwJ

Четвъртък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
От изгрева на светлината,
Свети Отче Ти дочуваш
на смирените молбата –
с греховете им тъгуваш.
И дари със блага дума,
непознала нито ропот,
нито гордост, нито гняв,
предвещала светъл проход.
Дай във погледа Си ясен,
на чедата – светлината –
да надвият злото черно
с Твойта благодат богата.
И дари ни сърце искрено,
вярно във служението –
Теб горещо да Те хвали
и да носи избавление.
Тебе слава, Вечни Отче,
на Сина, * на Дух Свети.
И така – през вековете
благата Ти мощ блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Събудете се, арфо и цитро, искам да разбудя зората!
Псалм 56
Смили се над мен, Боже, смили се над мен, *
защото на Теб се уповава душата ми
и в сянката на Твоите криле ще се скрия, *
докато преминат бедите.
Ще викна към Всевишния Бог, *
към Бога, Който ми прави добро.
Той ще прати от небесата и ще ме спаси, †
ще посрами онзи, който иска да ме погълне. *
Бог ще изпрати Своята милост и Своята истина.
Душата ми е сред лъвове, *
лежа сред онези, които дишат пламък,
сред синовете човешки, чиито зъби са копия и стрели, *
и чийто език е остър меч.
Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, *
и над цялата земя да бъде Твоята слава!
Приготвиха примка за нозете ми, *
душата ми отпадна,
изкопаха пред мен яма *
и сами паднаха в нея.
Готово е сърцето ми, Боже, †
готово е сърцето ми. *
Ще пея и ще Те славя.
Вдигни се, славо моя, †
събудете се, арфо и цитро! *
Ще стана рано.
Ще Те славя, Господи, между народите, *
ще Те възпявам между племената,
защото до небесата е голяма Твоята милост *
и до облаците – Твоята истина.
Бъди превъзнесен *
по-високо от небесата, Боже,
и над цялата земя *
нека бъде Твоята слава!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Събудете се, арфо и цитро, искам да разбудя зората!
Ант. 2 Моят народ, казва Господ, ще се насити с благата Ми.
Кантик Йер. 31, 10-14
Чуйте, народи, Словото Господне, *
разгласете по далечните острови и кажете:
„Онзи, който разпиля Израил, Той ще го събере *
и ще го пази, както пастир пази стадото си.“
Защото Господ ще изкупи Яков †
и ще го избави от ръцете на онзи, *
който беше по-силен от него.
Те ще дойдат и ще тържествуват на сионските височини, *
и ще се стекат към благата Господни,
към пшеница, вино и елей, *
към агнета и волове.
Душата им ще бъде като градина, напоена с вода, *
и вече не ще се измъчват.
Тогава девица ще се весели на хорото, *
млади и старци заедно.
И ще обърна скръбта им в радост *
и ще ги зарадвам след тяхната скръб.
Ще нахраня душата на свещениците с тлъстина *
и Моят народ ще се насити с благата Ми.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Моят народ, казва Господ, ще се насити с благата Ми.
Ант. 3 Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог! †
Псалм 47
Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, *
† на святата Негова планина.
Прекрасна възвишеност, радост на цялата земя е планината Сион. *
На северната ѝ страна е градът на Великия Цap.
В неговите жилища Бог е познат като застъпник, *
защото царете се събраха и всички минаха край него.
Видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг, †
страх и мъка ги обхвана там, като жена, когато ражда. *
С източния вятър Ти съкруши корабите от Tapс.
Както сме слушали, така и видяхме *
в града на Господ на силите,
в града на нашия Бог – *
Бог вечно ще го утвърди.
Ние размишлявахме, Боже, *
за Твоята благост сред Твоя храм.
Както Твоето име, Боже, †
така и Твоята хвала са до краищата на земята. *
Твоята десница е пълна с правда.
Нека се весели планината Сион, *
нека се радват юдейските дъщери заради Твоите съдби, Господи.
Идете около Сион и го обиколете, *
пребройте кулите му.
Обърнете сърцето си към неговите укрепления, *
разгледайте неговите домове, за да разкажете на бъдещия род,
защото този Бог е наш Бог за вечни векове. *
Той ще бъде наш вожд до самата смърт.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог!
Кратко четиво Ис. 66, 1-2
Така казва Господ: „Небето е Мой престол, а земята – подножие на нозете Ми. Тогава къде ще съградите дом за Мен и къде е мястото на Моя покой? Защото всичко това е сътворила Моята ръка и всичко това е Мое“, казва Господ. „Ето на кого ще погледна – на смирения, на съкрушения духом и на треперещия пред Моето Слово.“
Кратки възгласи
Н. С цялото си сърце Те търся, * отговори ми, Господи!
С цялото си сърце Те търся, * отговори ми, Господи!
В. Праведно ще Ти служа – * отговори ми, Господи!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
С цялото си сърце Те търся, * отговори ми, Господи!
Ант. Нека служим на Господ в святост и правда, Той ще ни освободи от нашите врагове!
Кантик на Захария Лк. 1,68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Нека служим на Господ в святост и правда, Той ще ни освободи от нашите врагове!
Просби
Нека благодарим на Христос, Който ни дари светлината на новия ден и да призовем Неговата милост:
Господи, благослови ни и ни освети!
Ти стана жертва за нашите грехове,
– приеми днешните ни намерения и желания.
Дари на очите ни нова радост,
– за да бъдем носители на светлина в сърцата.
Стори да бъдем великодушни
– и свидетели на Твоята милост.
Стори така, че Твоето милосърдие да остане винаги над нас
– и днешната радост да ни подкрепя.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, удовлетвори молитвите на Твоята Църква. Премахни, молим Те, мрака на греховете от нашите сърца, за да вървим уверени към Христос, Който е истинската и незалязваща светлина. Той е Бог и с Теб живее, и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!