1czwMD

Четвъртък
I седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Владико мощни, Верни Боже,
Ти на света държиш съдбите,
на утрото даряваш слънце,
на пладнето пък – топлината.
2.На гняв, раздор гаси пожара,
жаравата на смут и ропот,
дай здраве, бодрост на телата,
сърцата ни със мир изпълвай.
3.Така стори Преблаги Отче,
ведно с Духа и със Сина Си,
на Тебе слава, Троице Свята
през всички векове навеки. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Отвори очите ми, Господи, * и ще видя чудесата на Твоя закон.
Псалм 118 (119):17-24
ІІІ (Гимел)
Спазване на Божия закон сред превратностите
Покажи милост към Твоя раб, *
и ще живея, и ще пазя Твоето слово.

Отвори очите ми *
и ще видя чудесата на Твоя закон.

Странник съм на земята, *
не скривай от мене Твоите заповеди.

Изнури се душата ми *
да желае Твоите съдби във всяко време.

Ти укроти гордите, *
проклетите, които се отклоняват от Твоите заповеди.

Снеми от мене укора и срама, *
защото пазя Твоите откровения.

Князете седят и се наговарят против мене, *
а Твоят раб размишлява за Твоите наредби.

Твоите откровения са моя утеха, *
и Твоите устави ‒ мои съветници.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Отвори очите ми, Господи, / и ще видя чудесата на Твоя закон.

Ант. 2. Насочи ме * към Твоята истина, Господи.
Псалм 24 (25)
Упование сред опасностите
Надеждата не посрамя. (Рим. 5:5)
І
Към Тебе, Господи, въздигам душата си. *
Боже мой, на Тебе се уповавам, да се не посрамя навеки,

да не тържествуват над мене враговете ми, +
да се не посрамят и всички, *
които се надяват на Тебе;

да се посрамят ония, които вършат беззаконие *
без причина.

Покажи ми, Господи, Твоите пътища *
и научи ме на Твоите пътеки.

Насочи ме към Твоята истина и ме научи, *
защото Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надявам всеки ден.

Спомни си Твоите щедрости, Господи, *
и Твоите милости, защото са отвека.

Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; +
по милостта Си спомни си за мене, *
по Твоята благост, Господи!

Благ и праведен е Господ, *
затова учи грешните в пътя,

насочва кротките към правда *
и учи кротките на Своите пътища.

Всички пътища Господни са милост и истина *
за ония, които пазят завета Му и откровенията Му.

Заради твоето име, Господи, *
прости греха ми, защото е голям.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Насочи ме / към Твоята истина, Господи.

Ант. 3. Милостно погледни към мене и ме помилуй, Господи, * защото съм самотен и угнетен.
ІІ
Кой е човекът, който се бои от Господа? *
На него Той ще посочи, кой път да избере.

Неговата душа ще пребъде в добро, *
и неговото семе ще наследи земята.

Тайната Господня е за ония, които Му се боят; *
на тях открива Той Своя завет.

Очите ми винаги са към Господа, *
защото Той изважда из примка нозете ми.

Милостно погледни към мене и ме помилуй, *
защото съм самотен и угнетен.

Скърбите на сърцето ми се умножиха; *
извади ме из моите беди.

Погледни моето страдание и моето безсилие *
и прости всичките ми грехове.

Погледни моите врагове, колко много са те *
и с каква върла омраза ме мразят.

Запази душата ми и ме избави, *
та да се не посрамя, задето се на Тебе уповавам.

Непорочност и правота да ме пазят, *
защото на Тебе се надявам.

Избави, Боже, Израил *
от всичките му скърби.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Милостно погледни към мене и ме помилуй, Господи, / защото съм самотен и угнетен.

Четене (Ам. 5:8)
Кой е сътворил седмозвездието и Орион и превръща смъртната сянка в ясно утро, а деня
прави тъмен като нощ, извиква морските води и ги разлива по лицето на земята? Господ е името Му!

В. Слава и величие са пред лицето Му.
Вс. Сила и великолепие ‒ в светилището Му.

Молитва
Всемогъщи, вечни Боже, у Тебе няма мрак ни тъмнина, + освети ни с блясъка на Твоята
светлина, * за да познаем Твоя закон и с радост да следваме заповедите. Чрез Христа, нашия Господ.