1nd1N

I седмица
Неделя
Първа вечерна
В: Боже, ела ми на помощ!
Н: Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина,
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин. Алилуя!
Химн
Боже, в изгрева на времената
светлината сътворяваш.
Щом нощта над нас се спусне,
пеем химн – на Теб прослава.
Опрости ни греховете,
опази ни от смъртта.
Ний чеда сме Твои верни,
вярващите по света.
И дълбоко във сърцата
светлина да ни огрява –
нека е залог, начало
на небесната прослава.
Теб гласът ни възхвалява,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето ни възпява
Бог – троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 О, Боже, моята молитва се издига към Теб като благоухание!
„Алилуя“ не се произнася по време на постите.
Псалм 140, 1-9
Господи, към Теб викам: побързай към мен, *
чуй гласа на молбата ми, когато викам към Теб.
Нека възлезе молитвата ми като благоухание пред Твоето лице, *
въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва.
Постави, Господи, стража на устата ми *
и огради вратата на устните ми.
Не позволявай да се отклони сърцето ми към думи лукави *
за извиняване на грешни дела
заедно с хората, които вършат беззаконие, *
и да не вкуся от техните сласти.
Нека праведникът ме наказва – това е милост; *
нека ме изобличава – това е добър елей,
който няма да повреди главата ми; *
но моите молби са против злодействата на беззаконниците.
Техните водачи са се пръснали по стръмни скали *
и слушат думите ми, защото са приятни.
Сякаш земята разкъртват и ни дробят; *
сипят се нашите кости в челюстта на ада.
Но към Теб, Господи, Господи, са очите ми; *
на Теб се уповавам, не отблъсквай душата ми!
Запази ме от поставените за мен примки, *
от клопките на беззаконниците.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 О, Боже, моята молитва се издига към Теб като благоухание!
Ант. 2 Ти, Господи, си мое прибежище, мое добро в земята на живите!
Псалм 141
C гласа си викнах към Господ, *
с гласа си на Господ се помолих.
Излях пред Него молбата си, *
скръбта си на Него открих.
Когато изнемогваше духът ми, *
Ти знаеше моята пътека.
На пътя, по който ходих, *
те тайно ми поставиха примки.
Гледам надясно и виждам, *
че никой не ме признава.
Няма убежище за мен,
никой не се грижи за душата ми.
Викнах към Теб, Господи, †
и казах: „Ти си мое прибежище
и мое добро в земята на живите“.
Чуй моите вопли, *
защото твърде изнемогнах,
избави ме от моите гонители, *
защото са по-силни от мен.
Изведи от тъмница душата ми, *
за да славя Твоето име.
Около мен ще се съберат праведните, *
когато ми сториш благодеяние.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Ти, Господи, си мое прибежище, мое добро в земята на живите!
Ант. 3 Господ Исус се смири в смъртта, затова Бог Го възвиси в славата!
Кантик Фил. 2, 6-11
Исус Христос, бидейки в образ Божи, *
не счете, че трябва твърдо да държи на равенството Си с Бога.
Но понизи Себе Си, като прие образ на слуга, †
и се уподоби на хората, *
и на вид се оказа като човек.
Смири Себе Си, †
бидейки послушен до смърт, *
и то смъртта на кръста.
Затова и Бог Го въздигна високо, †
и Му даде име, *
по-възвишено от всяко име.
Та в името на Исус да преклони нозе *
всичко небесно, земно и подземно.
Всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, *
за слава на Бога Отец.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господ Исус се смири в смъртта, затова Бог Го възвиси в славата!
Кратко четиво Рим. 11, 33-36
О, каква бездна от богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследваеми Неговите пътища! Защото, кой е познал ума на Господ? Или кой Му е бил съветник? Или кой Му е дал нещо преди, та и Той да му го възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. На Него слава във вековете. Амин!
Кратки възгласи
Н. Колко са велики * делата Ти, Господи!
Колко са велики * делата Ти, Господи!
В. Ти ги сътвори с доброта и премъдрост –
* делата Ти, Господи!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Колко са велики * делата Ти, Господи!
Ант. Бъдете като светилник, който осветява всички живеещи в дома!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Бъдете като светилник, който осветява всички живеещи в дома!
Просби
Нека поднесем на Бога, единен и троичен – Отец, Син и Свети Дух – нашата молитва и да кажем:
Помогни на Твоя народ, Господи!
Всемогъщи милостиви Боже, излей правосъдието Си върху земята,
– за да има Твоят народ изобилие от мир.
Нека дойде Твоето Царство между всички народи
– и се изпълни Твоят план за спасение с древния народ на Завета.
Стори така, че нашите семейства да живеят в спокойствие и съгласие с Твоята воля,
– за да отразяват Твоето единение в любовта, Словото и Светия Дух.
Благоволи към всички, които ни правят добро
– и дари им Вечен Живот.
Погледни с доброта към напусналите този живот поради омраза,
насилие или война,
– приеми всички в Небесното Царство.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, Ти, Който управляваш небето и земята, чуй в милостта Си молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!