1NW

На Литургията в деня на Възкресение Христово
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ядохме и пихме с Него,
след като възкръсна от мъртвите.
Четене от деянията на Апостолите.                      10,34а.37-43
В онези дни:
Петър проговори и рече: „Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Иван: Как Бог помаза с дух Свети и със сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.
И ние сме свидетели на всичко, що стори Той в Юдейската страна и в Йерусалим; и как Го убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде Му да се явява – не на целия народ, а нам, пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след възкресението Му от мъртвите.
И заповяда ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога съдия на живи и мъртви. За Него всички Пророци свидетелствуват, че всеки, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1-2.16ав-17.22-23 (О: 24)
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
Или: О Алилуя, Алилуя, Алилуя.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега Израил: Той е благ, защото милостта Му е вечна. 
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
Десницата Господня твори сила, десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни.
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; Това е от Господа, и е дивно в очите ни. 
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
ВТОРО ЧЕТИВО
Търсете това, що е горе, дето е Христос.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.     3,1-4
Братя:
Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с него в слава.
Това е Божие слово.
или ад либитум
Очистете стария квас,
за да бъдете ново тесто.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           5,6в-8
Братя:
Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.
Това е Божие слово.
ПОСЛЕДОВАНИЕ
(Трябва да се каже днес; в другите дни на осмината ад либитум)
Жертвата пасхална с песни хвалят днес Християни.
Агнец спаси овците: грешниците с Отца си помири вече Христос невиний.
В бой се биха и смъртта и животът; житейски вожд мъртъв, жив царува.
Кажи ни, Марио, що видя ти из пътя?
На живия Христос гроба: и славата Му като възкръснал.
И ангели – свидетели и дрехи.
Възкръсна Христос – надежда моя, превари ще ви в Галилея. Знаем, че Христос възкръсна от мъртвите наистина: помилвай ни, Царю победител.
АЛИЛУЯ       1 Кор 5,7в-8а
* Алилуя. Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас; нека празнуваме в Господа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
Четене от светото Евангелие според Иван.         20,1-9
В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е вдигнат от гроба. Затичва се тогава и дохожда при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и каза им: „Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили.”
Тогава излезе Петър и другият ученик, и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха наедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе в гроба.
След това дохожда Симон Петър, влезе в гроба и вижда, че само повивките стоят; пък кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а – свита отдясно на едно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва. Защото още не знаеха Писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите.
Това е слово Господне.
Вместо това Евангелие може да се чете Евангелието както горе в Светата нощ Където има вечерна литургия, може да се чете Евангелието Лк 24,13-35, както долу, в Сряда след Възкресение Христово
Четене от светото Евангелие според Лука.          24,1-12
В първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, жените дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други; и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса.
И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в блестящи дрехи. И като бяха уплашени и навели глави към земята, мъжете им рекоха: „Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна. Припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки: „Че Син Човечески трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне.”
И спомниха си думите Му.
И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте и на всички други. Те бяха Мария Магдалина и Ивана и Мария Яковова, другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха.
Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото.
Това е слово Господне