1NW01

Понеделник в Осмината на Възкресение Христово
ПЪРВО ЧЕТИВО
Тоя Исус Бог възкреси,
на което свидетели сме ние всички.
Четене от деянията на Апостолите.                      2,14.22-23
В деня на Петдесятница Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори:
„Мъже Юдеи и вие всички, които живеете в Йерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми.
Мъже Израилтяни, изслушайте тия думи: Исуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него, по опреде­лената воля и предвидение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте; но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи.
Защото Давид казва за Него: „Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още плътта ми ще почива в надежда; защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя Светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота, и ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си.”
Мъже братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давид, че той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А бидейки Пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престо­ла му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта Му не видя тление. Тоя Исус Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15,1-2а и 5.7-8.9.10.11 (О: 1)
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам, или: Алилуя.
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: Ти си Господ мой.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша; Ти държиш моя жребий. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя Светия да види тление. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
АЛИЛУЯ       Пс 117,24
* Алилуя. * Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Обадете на братята ми да отидат
в Галилея и там ще Ме видят.
Четене от светото Евангелие според Матей.       28,8-15
В онова време: Жените излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.
И ето Исус ги срещна и им рече: „Радвайте се.” А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. Тогава Исус им казва: „Не бойте се; идете и обадете на братята ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.”
Когато те отидоха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха със старейте и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: „Кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спехме, и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.”
А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите до днес.
Това е слово Господне.