1NW05

Петък в Осмината на Възкресение Христово
ПЪРВО ЧЕТИВО
В никой друг няма спасение.
Четене от деянията на Апостолите.                      4,1-12
В онези дни:
Когато Петър и Иван говореха към народа, изстъпиха се пред тях свещениците, воеводата при храма и садукеите, които се ядосваха, задето ония поучаваха народа и проповядваха в Исусово име възкресение от мъртвите. И туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта; защото вече се беше свечерило. А мнозина от ония, които слушаха словото, повярваха; и броят на мъжете стигна до пет хиляди.
На другия ден се събраха в Йерусалим техните началници, старей и книжници, първосвещеник Ана и Кайяфа, Иван и Александър и колкото бяха от първосвещенишки род, и, като ги изправиха насред, питаха ги: „С каква сила, или в чие име сторихте вие това?”
Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: „Началници народни и старей израилски! Ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез него тоя стои пред вас здрав.
Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас, зидарите, стана глава на ъгъла: и в никой друг няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1-2. и 4.22-24.25-27а (О: 22)
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, или: Алилуя.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта му е вечна. Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега, които се боят от Господа, защото милостта му е вечна. 
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; Това е от Господа и е дивно в очите ни.
Тоя ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него. 
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,
О, Господи, спаси ме! О, Господи, помогни!
Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.
Господ е Бог и ни осия. 
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,
АЛИЛУЯ       Пс 117,24
* Алилуя. * Тоя ден е Господа сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в Него.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дойде Исус и взе хляба
и даде им, също и от рибата.
Четене от светото Евангелие според Иван.         21,1-14
В онова време:
Исус пак се яви на учениците Си при Тивериадското море. А се яви тъй.
Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: „Отивам да ловя риба.” Казват му: „Ще дойдем и ние с тебе.” Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ.
А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Исус.
Исус им казва: „Деца, имате ли нещо за ядене?”
Те Му отговориха: „Не.”
А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите.” Хвърлиха и не можаха да я измъкнат поради многото риба.
Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петър: „Господ е.” А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораба (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влачеха мрежата с рибата.
А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Исус им казва: „Донесете от рибата, що сега уловихте.” Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Исус им казва: „Дойдете, обядвайте.” И никой от учениците не смееше да Го попита: „Кой си Ти?” Понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава, също и рибата.
Това беше вече трети път, как Исус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.
Това е слово Господне.