1NWP-c

ПОСТНО ВРЕМЕ
1 Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изповядване вярата на избрания народ.
Четене из книгата Второзаконие.  26, 4-10
Говори Мойсей на народа, казвайки:
„Свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я тури пред жертвеника на Господа, твоя Бог; ти пък отговаряй и кажи пред Господа, твоя Бог:
„Моят отец беше странствуващ арамеец, отиде в Египет и се засели там с неколцина човеци, и от него произлезе там народ велик, силен и многоброен.
Египтяни постъпиха лошо с нас, притесняваха ни и ни налагаха тежка работа; тогава ние се оплакахме на Господа, Бога на нашите отци, и Господ чу нашите вопли и видя бедите ни, мъките ни и неволите ни; и Господ ни изведе из Египет със силна ръка и с простряна мишца, с голям ужас, с личби и чудеса, доведе ни на това място и ни даде тая земя, в която тече мед и мляко…
И тъй, ето, донесох първоберките от плодовете на земята, която Ти, Господи, ми даде. И тури това пред Господа, твоя Бог, поклони се пред Господа, твоя Бог.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 90, 1-2.10-11.12-13.14-15. ( О: Срв 15в)
Бъди с мене, Господи, в скърби.
Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия.
и казва на Господа: „Ти си мое прибежище, моя защита, мой Бог, на когото се уповавам”.
Бъди с мене, Господи, в скърби.
Зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до Твоето жилище.
Защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища.
Бъди с мене, Господи, в скърби.
Ще те понесат на ръце, да се не спънеш o камък с ногата си, Аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.
Бъди с мене, Господи, в скърби.
Задето той ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.
Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя.
Бъди с мене, Господи, в скърби.
ВТОРО ЧЕТИВО
Изповядване вярата на вярващия в Христа.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   10, 8-13
Братя:
Какво казва Писанието? „Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце”, сиреч, словото на вярата, което проповядваме. Защото, ако с устата си изповядваш Господа Исуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение. Пи­санието казва: „Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами.”
Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го призовават. „Защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси…”
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Мт 4, 4в
Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста.
ЕВАНГЕЛИЕ
Поведен бе от Духа в пустинята и бе изкушаван.
Четене от светото Евангелие според Лука.          4, 1-13
В онова време:
Исус, изпълнен със Светия Дух, върна се от Йордан, и поведен беше от Духа в пустинята; там Той биде изкушаван четирийсет дена от дявола. И нищо не яде през тия дни и, като се изминаха те, най-сетне огладня. И рече Му дяволът: „Ако си Син Божий, кажи на тоя камък да стане хляб.”
Исус му отговори и рече: „Писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие.”
И като Го възведе из висока планина, дяволът Му показа всички Царства на вселената в един миг време и Му рече: „Тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена, и аз я давам, комуто искам. Ако, прочее, ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.”
Исус му отговори и рече: „Махни се от Мене, сатана! Защото писано е: На Господа, твоя Бог, се покланяй, и Нему едному служи.”
И заведе Го в Йерусалим, постави Го на храмовата стряха и Му рече: „Ако си Син Божий, хвърли се оттук долу; защото писано е: „На Ангелите Си ще заповяда за Тебе да Те запазят” и „на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш с камък ногата си.”
Исус му отговори и рече: „Казано е: Няма да изкусиш Господа твоя Бог.”
И като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от Него до някое време.
Това е слово Господне.