1NZ-c

Кръщение господне – Година C
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето моят слуга, към когото благоволи душата ми
Четене из книгата на пророк Исаия.         42, 1-4.6-7
Това казва Господ:
Ето моят Отрок, когото държа за ръка, моят избраник, към когото благоволи душата ми: положих духа си върху Него, и той ще възвести съд на народите. Няма да викне, нито да възвиси гласа си, и няма да даде да го чуят на улиците. Пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина. Няма да отслабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд; и островите ще се уповават на неговия закон.
Аз, Господ, те призовах в правда, ще те държа за ръка и ще те пазя, ще те поставя завет на народа, светлина за езичниците, за да отвориш очите на слепите, да изведеш вързаните от затвор и седящите в тъмнина – от тъмница.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 28, 1а и 2. Зас-4.3в и 9в-10 ( О: 11в)
Господ ще благослови с мир своя народ.
Въздайте на Господа, синове Божии,
въздайте на Господа слава на името му,
поклонете се на Господа в благолепното Му светилище. 
Господ ще благослови с мир своя народ.
Гласът Господен се носи над водите,
Господ загърмя над големите води.
Гласът Господен е силен,
Гласът Господен е величествен. 
Господ ще благослови с мир своя народ.
Господ на славата загърмя:
и в храма Му всичко възвестява неговата слава. Господ е седял над потопа, Господ ще седи като цар на веки. 
Господ ще благослови с мир своя народ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Господ го помаза с Дух Свети.
Четене от деяния на Светите Апостоли.   10, 34-38
Петър проговори и рече: „Наистина признавам, че Бог не гледа на лице, но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е.”
Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестеше мир чрез Исуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Иван: как Бог помаза с Дух Свети и със сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Мр 9. 6
* Алилуя. * Небесата се отвориха и гласът Господен загърмя: „Това е моят възлюбен Син: Него слушайте.” * Аллилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
След като Исус се кръсти и се молеше,
 отвори се небето.
Четене от светото Евангелие според Лука.          3, 15-16.21-22
В онова време:
Когато народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Иван, дали не е той Христос, Иван на всички отговори и рече: „Аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата; Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън.”
А когато се кръсти целият народ, и когато Исус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето; и Дух Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: „Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!”
Това е слово Господне.