1NZ02.1

Вторник – Година I


ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 2,5-12

Подобаваше чрез страдания да усъвършенствува началника на спасението.

Четене от посланието до евреите.

Не на Ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим; а, напротив, някой бе засвидетелствувал нейде си, казвайки: „Що е човек, та го помниш, или син човечески, та го спохождаш? Понизил си го малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на Твоите ръце: всичко си покорил под нозете му.” А щом му е всичко покорил, то ще рече нищо не е оставил нему непокорено; сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено. Виждаме обаче, че Исус, който бе малко нещо понизен пред Ангелите, зарад претърпяната смърт биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички.
Защото подобаваше на Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного, затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: „Ще възвестя името Ти на братята Си, посред църква ще те възпея.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8,2а е 5.6-7.8-9 (О: срв 7)

Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

Господи, Господи наш,
колко е величествено Твоето име по цялата земя!
Що е човек, та го помниш?
Или син човешки, та го спохождаш?

Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите,
със слава и чест си го увенчал;
и си го поставил над делата на Твоите ръце.
Всичко си покорил под нозете му.

Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

Всичко си покорил под нозете му,
овци и волове всички, а също и зверовете полски,
птици небесни и риби морски,
всичко, що преминава морските пътища.

Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

АЛИЛУЯ      
I Сол 2,13

R: Алилуя, Алилуя

Възприемете словото Божие не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 1, 21-28
Той ги поучаваше като такъв, който има власт.

Четене от Светото Евангелие според Марко.     

В град Капернаум в събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная, кой си Ти, Светия Божий.” Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез от него!” Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе от него. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?” И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

Това е слово Господне.