1NZ02.2

Вторник – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ си спомни за Анна и тя роди Самуил.
Четене из първата книга на Самуил.         I Цар 1,9-20
В онези дни:
След като ядоха и пиха в Силом, Анна стана, а свещеник Илий седеше тогава на седалището при входа на храма Господен. Тя скърбеше в душата си и се молеше на Господа и горко плачеше, и даде оброк, думайки:
„Господи Саваоте! Ако ти погледнеш милостиво на скръбта на твоята рабиня и си спомниш за мене, и не забравиш рабинята си и дадеш на рабинята си дете от мъжки пол, аз ще го дам на Господа в дар за през всички дни на живота му, и бръснач няма да се допре до главата му.”
Докато тя се молеше дълго пред Господа, Илий я гледаше в устата. Понеже Анна говореше в сърцето си, а устата й само мърдаха, и гласът й се не чуваше, то Илий я сметна за пияна. И рече й Илий: „Докога ще бъдеш пияна? Отрезни от виното си.”
Анна отговори и рече: „Не, господарю мой; аз съм жена, която душевно скърби; вино и сикер не съм пила, а изливам душата си пред Господа. Не смятай рабинята си за лоша жена, защото от голямата си печал и от скръбта си говорих аз до сега.”
Отговори Илий и рече: „Иди си смиром и Бог Израилев ще изпълни молбата ти, за която го моли.”
А тя отговори: „Дано рабинята ти намери милост в твоите очи.” И тя тръгна по пътя си, и яде, и лицето й не беше вече печално, както по-преди.
И сутринта те станаха, поклониха се пред Господа и се върнаха у дома си в Рама. И Елкана позна жена си Анна и Господ си спомни за нея. След няколко време Анна зачена, роди син и му даде име Самуил, понеже го бе измолила от Господа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
I Сам 2,1.4-5.6-7. 8абсд (O: 1а)
Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.
Зарадва се сърцето ми в Господа: въздигна се родът ми чрез моя Бог: широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се радвам поради спасението Ти. 
Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.
Лъкът на силите се пречупва, а слабите се със сила препасват. Ситите работят за хляб, а гладните почиват; докато бездетната ражда мнозина, многодетната изнемощава. 
Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.
Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда; Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига. 
Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.
От праха Той подига бедния, от калта възвишава сиромаха, като го туря да седне с велможите и му дава наследство престола на славата. 
Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.
АЛИЛУЯ       I Сол 2,13
* Алилуя. * Възприемете словото Божие не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той ги поучаваше като такъв, който има власт.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       1, 21-28
В град Капернаум в събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.
Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:
„О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная, кой си Ти, Светия Божий.”
Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез от него!” Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе от него.
И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?” И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.
Това е слово Господне.