1NZ03.1

Сряда – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Длъжен бе да прилича по всичко
на братята, та да бъде милостив.
Четене от посланието до евреите. 2,14—18
Понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави ония, които от страх през цял живот бяха подложени на робство.
Защото наистина не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.
Защото в това, що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1-2.3-4.6-7-8-9 (о8а)
Господ вечно помни завета си.
Славете Господа и призовавайте Неговото име, разгласяйте между народите делата му.
Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички негови чудеса.
Господ вечно помни завета си.
Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Търсете Господа и неговата сила, търсете винаги лицето Му.
Господ вечно помни завета си.
Вие, поколение Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ Бог наш: Неговите съдби са по цялата земя.
Господ вечно помни завета си.
Той вечно помни завета си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам, и клетвата си на Исаак.
Господ вечно помни завета си.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той изцери мнозина,
които страдаха от разни болести.
Четене от светото Евангелие според Марко.        1,29-39
В онова време:
Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата я остави, и тя им прислужваше.
А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.
А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше. Симеон и ония, които бяха с Него притърчаха подире Му; и като го намериха, казаха Му: „Всички те търсят.”
Той им каза: „Да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл. И проповядваше в .синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.
Това е слово Господне.