1NZ03.2

Сряда – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Говори, Господи, понеже Твоят слуга слуша.
Четене из първата книга на Самуил.         I Цар 3,1-10.19-20
В онези дни:
Момчето Самуил служеше на Господа при Илий: словото Господне беше редко в онези дни, виденията не бяха чести. И случи се в онова време, когато Илий лежеше на мястото си, – очите му бяха почнали да се премрежват, и той не можеше да види – и светилникът Божий още не беше угаснал, и Самуил лежеше в храма Господен, дето беше ковчегът Божий.
И викна Господ: „Самуиле!” Той отговори: „Ето ме!” И се затече при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика”. Но този отговори „Аз не съм те викал; иди си легни”. И той отиде и си легна.
Но Господ викна втори път към Самуила. Той стана и отиде пак при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика.” Но той рече: „Аз не съм те викал, синко; иди си легни”. Самуил още не познаваше тогава гласа на Господа, и още не бе му се откривало словото Господне.
Викна Господ към Самуил и трети път. Той стана и отиде при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика”. Тогава Илий разбра, че Господ зове момчето, и рече на Самуил: „Иди си легни, и когато те повика, ти кажи: „Говори, Господи, понеже твоят слуга те слуша.” И отиде Самуил и легна на мястото си.
И Господ дойде, застана и викна, както първия и втория път: „Самуиле, Самуиле!” И Самуил рече: „Говори, Господи, понеже твоят слуга те слуша.”
Самуил порасна, и Господ беше в него; и не остана ни една негова дума неизпълнена. И цял Израил от Дан до Вирсавия узна, че Самуил се е удостоил да бъде пророк Господен.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2 и 5.7-8а.вв-9.10 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Твърдо се уповавах на Господа и Той се наклони към мене и чу моите вопли.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа, и се не обръща
към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Жертва и приношение Ти не пожела, но ми продупчи ушите. Всесъжение и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
В книжния свитък е писано за мене:
да изпълня волята ти, Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми.” 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си; Ти знаеш това, Господи. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той изцери мнозина,
които страдаха от разни болести.
Четене от светото Евангелие според Марко.        1,29-39
В онова време:
Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата я остави, и тя им прислужваше.
А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.
А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше. Симеон и ония, които бяха с Него притърчаха подире Му; и като го намериха, казаха Му: „Всички те търсят.”
Той им каза: „Да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл. И проповядваше в .синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.
Това е слово Господне.